SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II

  • Vuk Leković Mастер права Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: Direktiva Solventnost II, korporativno upravljanje, sistem upravljanja u društvu za osiguranje, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, interna revizija, aktuarstvo

Apstrakt

Autor članka obrađuje sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema novom regulatornom okviru u oblasti osiguranja pod nazivom “Direktiva Solventnost II“ koja je u Evropskoj uniji stupila na snagu 1. januara 2016. godine. Nedostatak korporativne kulture u fnansijskom sektoru jedan je od glavnih razloga nastanka svetske ekonomske krize. Kako bi uklonili nastale probleme u vezi s kulturom korporativnog upravljanja, tvorci Direktive Solventnost II detaljno su propisali kako sistem upravljanja u društvu za osiguranje treba da funkcioniše. Autor dalje analizira ulogu svake od četiri ključne funkcije u društvu za osiguranje koje su predviđene Direktivom Solventnost II. Ključne funkcije su: upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, interna revizija i aktuarstvo. U poslednjem delu članka autor ocenjuje da su odredbe srpskog Zakona o osiguranju koje se odnose na sistem upravljanja u društvu za osiguranje u velikoj meri usaglašene sa Direktivom Solventnost II

Objavljeno
2018-01-31
Kako citirati
Leković, V. (2018) SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II, Strani pravni život, 62(1), стр. 137-152. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/31 (приступљено: 28 Септембар2021).
Sekcija
Stručni rad