KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAPANU – SISTEMI ODBORA I NEZAVISNOST ČLANOVA UZ OSVRT NA FUNKCIJU NADZORNOG ODBORA U SRPSKIM KOMPANIJAMA

  • Dunja Dubajić, LL.M Master pravnik, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
Ključne reči: korporativno upravljanje, Japan, sistemi odbora, nezavisni član, nadzor

Apstrakt

Japanski model korporativnog upravljanja bio je oduvek svojevrstan hibrid u odnosu na izvorne oblike jednodomnog i dvodomnog modela. U radu je predstavljen višedimenzionalni pristup reformama kompanijskog prava u Japanu koje u osnovi imaju za cilj ekonomski rast zemlje, a pre svega podrazumevaju jačanje instrumenata i tehnika monitoringa nad odborom kompanije. Uporednopravno prikazani su američki i nemački sistemi upravljanja kompanijama koje Japan nije želeo da prihvati bez adekvatnih izmena u skladu sa sopstvenim pravnim i socijalnim okruženjem. Takođe, autorka čini posebnu komparaciju srpskog i japanskog modela odbora i daje svoje mišljenje na pitanje funkcije nadzornog odbora i njegovih članova u srpskoj i japanskoj korporativnoj praksi.

Objavljeno
2018-01-31
Kako citirati
Dubajić, LL.M, D. (2018) KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAPANU – SISTEMI ODBORA I NEZAVISNOST ČLANOVA UZ OSVRT NA FUNKCIJU NADZORNOG ODBORA U SRPSKIM KOMPANIJAMA, Strani pravni život, 62(1), стр. 121-136. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/35 (приступљено: 28 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad