ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I HRVATSKE

  • Dragoljub Todić, PhD Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Ključne reči: međunarodni ugovori, zaključivanje međunarodnih ugovora, izvršavanje međunarodnih ugovora, odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska

Apstrakt

U radu se razmatra pitanje načina kako je regulisano zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u pravnom sistemu tri susedne države: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Normativni okvir analize predstavljaju relevantne odredbe ustava i zakona kojima je regulisano zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora. Najpre se naglašava značaj međunarodnih ugovora i značaj načina regulisanja njihovog zaključivanja i izvršavanja. Potom se ukazuje na mesto koje međunarodni ugovori imaju u pravnim sistemima ovih država. U glavnom delu rada se analiziraju zakoni kojima je regulisana procedura zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora u ovim državama. Cilj rada je sagledavanje sličnosti i razlika u načinu regulisanja odnosa prema međunarodnim ugovorima, kao i proceduri zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Posebno se ukazuje na sličnosti i razlike između dve države koje su u procesu integracija u Evropsku uniju i Hrvatske koja je već članica EU. U zaključku se konstatuje postojanje više zajedničkih karakteristika, ali i izvesnih razlika.

Reference

Ademović N., Marko J., Marković G., Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Fondacija „Konrad Adenauer“, Sarajevo, 2012

Bodnar L., „Constitution, International Treaties and Contracts“, Acta Juridica Hungarica 3-4/2002

Dimitrijević D., Đorđević S., Pravo međunarodnih ugovora, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011.

Đurić V., Vranješ N., „Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora“, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 7/2017.

Etinski R., „Neposredna primena međunarodnog ugovora u pravnom poretku Republike Srbije“, in Monism & Dualism: Basic Concepts of Public International Law, Novaković, M. (ed). Belgrade 2013.

Fitzmaurice M., „The practical working of the Law of Treaties“, in: International Law, (ed. Malcolm Evans), Oxford University Press, 2014.

Hisashi O., „Problems of Interaction Between the International and Domestic Legal Orders“, Asian Journal of International Law 5/2015.

Korenica F., Doli D., „The Relationship between international treaties and domestic law: A view from Albanian Constitutional law and practice“, Pace International Law Review 24/2012.

Krivokapić B., „Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava“, Strani pravni život br. 2/2013.

Matyunin M. F., „Correlation between the Russian Constitution and the International Treaties“, Actual Problems of Economics and Law 1/2014.

Milojević M., „Constitutional competence for conclusion and enactment of international treaties“, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, 3, 1/2005.

Rudolf D., „Pravni poredak Republike Hrvatske – monistička teorija primate međunarodnog prava?“, in: Monism & Dualism: Basic Concepts of Public International Law, (ed. Marko Novaković), Belgrade 2013.

Sinani B., Mehmeti S., „The Legal Position of International Treaties in the Constitutional Order of the Republic of Macedonia“, Acta Universitatis Danubius Juridica 3/2014.

Todić D., „Međunarodni ugovori u oblasti životne sredine i uzroci (ne)efkasnosti“, Strani pravni život 2/2017.

Todić D., „Međunarodni ugovori, uslovi za članstvo u Evropskoj uniji i Republika Srbija“, Evropsko zakonodavstvo 51/2015.

Verdier V. P., Versteeg M., „International Law in Domestic Legal Systems: An Empirical Perspective“, ASIL Proceedings 108/2014.

H. Vallikivi, „Statues of International Law in the Estonian Legal System under the 1992 Constitution“, Juridica International 6/2001.

Pravni izvori

Ustav Bosne i Hercegovine, http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf, 19.1.2018. Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i „Sl. glasnik BiH“, br. 25/2009 - Amandman I.

Ustav Crne Gore, Službeni list CG, br. 1/2007, 38/2013.

Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010 i 5/2014

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, Službeni glasnik BiH, br. 29/2000, 32/2013

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Narodne novine RH, br. 28/1996.

Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Službeni glasnik BiH, br. 52/05 i 103/09.

Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Službeni list CG, br. 77/2008

Internet izvori

M. Kreća, „Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava“, http://www.ius.bg.ac.rs/Naucni/Razvoj%20pravnog%20sistema%202006/01%20-%20Projekat%202006-3.pdf, 2.2.2018.

Objavljeno
2018-07-18
Sekcija
Pregledni naučni rad