POSTUPAK PRED KOŠARKAŠKIM ARBITRAŽNIM TRIBUNALOM (BAT)

Ključne reči: sport, Međunarodna košarkaška federacija, Košarkaški arbitražni tribunal, BAT arbitražna pravila

Apstrakt

Košarkaški arbitražni tribunal (BAT) predstavlja međunarodno arbitražno telo u svetu košarke, čiji je osnovni zadtak rešavanje sporova koje nastaju u košarci. Ovaj tribunal je u velikoj meri doprineo uređivanju odnosa u košarci kao profesionalnom sportu i poštovanju potpisanih ugovora. Kao nezavisno telo od FIBA, a ipak u sadejstvu sa krovnom košarkaškom organizacijom, BAT je omogućio svim akterima u košarci brzo, efkasno i jeftinije rešavanje sporova. Postupak pred Tribunalom je uređen BAT pravilima arbitraže, a odlikuju ga pravila o jednom arbitru, ex aequo et bono, izostanak saslušanja i druga pravila maksimalno usmerena ka skraćivanju i pojednostavljivanju postupka. Odluka Tribunala ima snagu presuđene stvari, a do sada je izgrađena respektabilna praksa u rešavanju sporova. Iako je novijeg datuma, Tribunal poseduje značajnu arbitražnu praksu u svom dosadašnjem radu. Zbog svega navedenog, ovaj rad će analizirati BAT arbitražna pravila i ukazati na najvažnije tačke ovog Tribunala u rešavanju košarkaških sporova.

Reference

Andonović S., „Pravo na sport kao ljudsko pravo“,Strani pravni život3/2017, 131-144.

Bennett J.D C., „The Basketball Arbitral Tribunal––its inception, purpose, and procedures“, Fit Across Cultures, online 2014.

Blackshaw I., „The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Setting Disputes Effectively ‘Within the Family of Sport“, Entertainment Law No. 2/2003, 61.

Galantić M., „Višestepenost sportskih arbitražnih tela u Republici Srbiji“,Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (ur. S. Orlović), Novi Sad 4/2015, 1988,

Hasler E., „The Basketball Arbitral Tribunal- An Overview of Its Process and Decisions“, Yearbook of International Sports Arbitration 2015, (eds A. Duval and A. Rigozzi), Hague 2016, 113.

Puljko V., „Arbitraža i medijacija u sportu“, Strani pravni život 1/2017, 63-75.

Šuput D., „Zakonsko uređivanje sporta u evropskim državama”, Strani pravni život 3/2009, 249.

Varadi T. et al., Međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012, 573.

Zagklis V., „Three pointer: an overview of how the basketball arbitral tribunal handles financial disputes“, Sports Law- Lex Sportiva- Lex Olympica and Sports Jurisdiction Experience- Development and Perspective (ed. D. Panagiotopoulos), 20th IASL Congress (2014), Athens 2015b, 294.

Pravni izvori

Arbitražna odluka br. BAT 0651/15, u slučaju Mačvan v. Galatasaray Spor Kulubu Dernegi.

Arbitražna odluka br. BAT 0712/15, u slučaju Hamilton v. Saski Baskonia SAD.

Arbitražna odluka br. BAT 0630/14 u slučaju Kaukenas v. BC Zalgiris Kaunas.

Arbitražna odluka br. BAT 0421/13 u slučaju Berzins & Bill A. Duffy International Inc. db BDA Sports Management v. BC Vef Riga.

BAT Arbitražna pravila, Košarkaški arbitražni tribunal, 2014.

Međunarodna olimpijska povelja (Olympic Charter), Međunarodni olimpijski komitet (International Olympic Committee), 2015.

Statut Međunarodne košarkaške federacije, Međunarodna košarkaška federacija, 2017, Švajcarski zakon o međunarodnom privatnom pravu, verzija zakona na engleskom jeziku, https://www.hse.ru/data/2012/06/08/1252692468/Swis sPIL%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%202007%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.).pdf, 10.03.2018.

Internet izvori

Bennett J.D C., The Basketball Arbitral Tribunal––its inception, purpose, and procedures, Fit Across Cultures, 2014, http://www.ftacrosscultures.com/basketball-arbitral-tribunal/, 12.03.2018.

International Olympic Committee, Olympic Charter (Međunarodna olimpijska povelja), 02.08.2015, https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf, 05.03.2018.

Statistika broja primljenih zahteva za arbitražnim rešavanjem, broja rešenih i povučenih predmeta pre Tribunalom, po godinama je dostupna na: http://www.fba.basketball/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf-50235b4/984a5df1-a490-49a5-8aa4-86d985e703d9, 10.03.2018.

Važniji datumi u istoriji košarke, http://www.fba.basketball/presentation#tab=element_2_2, 12.03.2018.

Objavljeno
2018-07-18
Sekcija
Pregledni naučni rad