NORMATIVNA KONTROLA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAVNIH AKATA U REPUBLICI MAKEDONIJI

Ključne reči: Kontrola ustavnosti i zakonitosti, oblici povreda ustava, predmet normativne kontrole, kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora, odluke Ustavnog suda.

Apstrakt

Normativna kontrola prava sastoji se u kontroli ustavnosti zakona i kontroli ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata. Normativna kontrola je osnovna kontrola koja postoji u svakom sistemu u kome postoje ustavni sudovi, dok su sve ostale nadležnosti izvedene i ne čine suštinu ustavnog sudstva1 jer zavise od konkretnog ustavnog sistema. Pri tom treba imati u vidu da se Ustav kao temelj ustavnog poretka, poštuje time što su svi njemu suprotni pravni akti eliminisani iz pozitivnog pravnog poretka jer svaka norma koja je suprotna ustavu grubo vređa načelo ustavnosti. Takođe, ovaj rad se bavi i oblicima povrede ustava, te formama u kojima se one javljaju, sa primerima iz prakse Ustavnog suda Republike Makedonije. Autor se detaljnije osvrće na aktuelna rešenja ovog pitanja u Ustavu Republike Makedonije, uočene nedostatke i načine kojma se Ustavni sud “bori“ sa tim kršenjima. Neodređenost i nepreciznost datih normi koje se nalaze u Ustavu mogu stvoriti prazninu i prostor za različita pravna mišljenja različitih sastava Ustavnog suda. Zato je neophodno da se neke ustavne norme revidiraju, da se pristupi njihovoj izmeni, čime bi se doprinelo koherentnijem pravnom poretku i uniformnijim stavovima suda, jer bi se izmenama suzio prostor za sudsko tumačenje toga šta je a šta nije opšti pravni akt i koji zakon može ili ne može biti predmet ocene ustavnosti i zakonitosti.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Krčinski, B. (2011) NORMATIVNA KONTROLA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAVNIH AKATA U REPUBLICI MAKEDONIJI, Strani pravni život, 55(2), стр. 83-97. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/464 (приступљено: 19 Октобар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad