MATERIJALNA KLASIFIKACIJA KRIVIČNIH SANKCIJA kao osnov pravnog poređenja u krivičnom pravu

  • Luka Breneselović
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: krivične sankcije (klasifikacija) – svrha kazne – mere bezbednosti – dvostruki kolosek (krivično pravo) – treći kolosek (krivično pravo) – pravno poređenje.

Apstrakt

Svaka krivična sankcija je, bez obzira kako je naziva zakonodavac, po svojoj prirodi ili pertenciona (alokuciona) ili bezbednosno-terapijska mera. Najtipičnija pertenciona mera je kazna, ali u pertencione mere spadaju i paranagrade kao i razni oblici umira. Svim pertencionim merama je zajedničko da se obraćaju krivcu kao osobi i da utiču na njega tako da više ne vrši krivična dela zato što neće, iako možda želi. U bezbednosno-terapijske mere spadaju različite sankcije kod kojih je manje ili više prisutan bezbednosan ili terapijski momenat. Takva klasifikacija reafirmiše ideju dvostrukog koloseka. O trećem koloseku se diskutuje, ali za njega u dobroj klasifikaciji mesta nema.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Breneselović, L. (2011) MATERIJALNA KLASIFIKACIJA KRIVIČNIH SANKCIJA kao osnov pravnog poređenja u krivičnom pravu, Strani pravni život, 55(2), стр. 98-114. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/465 (приступљено: 20 Октобар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad