REFORMA PRAVNOG OKVIRA JAVNE UPRAVE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA U VREME EKONOMSKE KRIZE

Ključne reči: reforma javne (službe) uprave, pravni okvir, Zapadni Balkan, ekonomska kriza.

Apstrakt

Cilj rada je da istraži sistemske promene pravnog okvira u oblasti javne uprave, koje su uvedene kao odgovor na ekonomsku krizu u zemljama Zapadnog Balkana. Analiziraju se tri različita aspekta reforme: regulisanje pravnog statusa zaposlenih u javnom sektoru; uvođenje fleksibilnijih radnih aranžmana u javnoj upravi i poboljšanje efkasnosti procesa zapošljavanja. Autor zaključuje da je većina analiziranih zemalja uvela moderne pravne okvire u bar jednoj od analiziranih oblasti, što predstavlja korak napred u dobrom smeru. Ostaje, međutim, da se vidi kako će novo zakonodavstvo biti primenjeno u praski, posebno imajući u vidu veliki broj zaposlenih na koje se primenjuje. Rad posebno skreće pažnju na slučaj očigledne politizacije rukovodeće strukture državne uprave u Federaciji BiH, koji je pravdan potrebom za uvođenjem fleksibilijih radnih odnosa u javnoj upravi. Ovaj primer pokazuje realne teškoće u unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u vreme ekonomske krize i jakih političkih pritisaka za partijskim zapošljavanjem u javnom sektoru. U ovom slučaju ekonomska kriza se pokazala kao važna prepreka reformama, što treba uzeti u obzir kao važan rizik pri planiranju budućih reformskih napora u ovoj oblasti u vreme ekonomskih i fskalnih ograničenja.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad