DEROGACIJA I OGRANIČAVANJE LJUDSKIH PRAVA

  • Dragana Bogdanović
    e-mail: institut@iup.rs
    Studentkinja master studija Pravni fakultet Univerziteta Union
Ključne reči: ljudska prava, derogacija ljudskih prava, vanredne okolnosti, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Apstrakt

U savremenim demokratskim društvima i državama nije moguća apsolutna primena i uživanje osnovnih ljudskih prava. Neograničeno korišćenje određenog ljudskog prava može doći u sukob sa interesima celokupnog društva sa jedne strane, a sa druge strane, u sukob sa pravima drugih ljudi, koja takođe treba štititi. Zato se smatra razumnim i opravdanim postojanje određenih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, kojima se dozvoljava da se neka prava ograničavaju. U zavisnosti od značaja i vrste pojedinih prava, moguće je govoriti o tri vrste ovakvih ograničenja. Prvo, dozvoljeno je stavljanje van snage pojedinih ljudskih prava (opozivanje, derogacija). Drugo, postoje tzv. inherentna (ugrađena) ograničenja nekih kategorija ljudskih prava. Treće, postoje i fakultativna ograničenja, koja se mogu ali i ne moraju primeniti, a koja se vezuju za postojanje tzv.restriktivnih (ograničavajućih) klauzula. Četvrto, ima prava koja se ni pod kojim uslovima ne mogu ograničiti. Ona su neprikosnovena jer se smatra da bi svako njihovo ograničavanje ili opozivanje predstavljalo napad na sistem vrednosti na kojem se temelje ljudska prava.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Sekcija
Pregledni naučni rad