30 GODINA KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

  • Slobodan Vukadinović, LL.B.
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta ,,Union” u Beogradu
  • Katarina Jovičić, LL.M.
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: Bečka konvencija, međunarodna prodaja robe, primena konvencije, tumačenje konvencije.

Apstrakt

U radu se razmatra značaj i domašaj Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija), kao i njen doprinos unifikaciji prava međunarodne prodaje robe. Delovi Bečke konvencije su, kao poglavlja u ovom radu, razmatrani kroz prizmu stavova vodećih međunarodnih naučnika koji su izloženi na Međunarodnoj konferenciji održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu novembra 2010. godine. Ukazano je na aktuelna i otvorena pitanja u vezi sa primenom i tumačenjem Bečke konvencije, o kojima različiti autori daju svoja viđenja za rešavanje ovih problema. U radu je posebna pažnja posvećena pitanjima zaključenja i sadržine ugovora o prodaji, nesaobraznosti isporučene robe, kao i pravnim sredstvima za neizvršenje ugovora i isključenju ugovorne odgovornosti. Pored toga, razmatrane su prednosti i nedostaci međunarodnih konvencija kao izvora uniformnih pravila za regulisanje ugovora o međunarodnoj prodaji robe, kao i odnos Bečke konvencije i drugih (naročito novijih) instrumenata unifikacije, kojima se može regulisati ovaj najčešći posao u međunarodnom poslovanju.

Reference

.
Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad