KOMPARATIVNA ANALIZA LJUDSKIH PRAVA U ISLAMU I NA ZAPADU

  • Rouhullah Qaderi Kangavari, PhD Odsjek za međunarodne odnose i direktor Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“, Sarajevo
Ključne reči: ljudska prava, Zapad, islam, Povelja o ljudskim pravima, sloboda, pravednost.

Apstrakt

Ljudska prava su danas postala političko sredstvo zapadne civilizacije za vršenje pritisaka na zemlje zbog njihove nezavisne politike ili religijske različitosti. Zapad ne uzimajući u obzir temeljno pojmovlje kulturnog elitizma kao ni autohtone vrijednosti i norme narodā prihvata samo i jedino vlastito učitavanje ljudskih prava. Naravno, općeniti politički principi ljudskih prava poput prava na određivanje vlastite sudbine (prava na život dostojan čovjeka, prava na slobodu, prava na sigurnost, zaštićenosti od svake vrste uznemiravanja, maltretiranja i tlačenja te zabrane svake vrste djelovanja koje narušava dostojanstvo drugog čovjeka) jesu zajednički i ne može ih se kršiti pozivajući se na kulturni elitizam.

Rad nastoji tretiranjem pojmovlja i dokumenata o ljudskim pravima u islamu i na Zapadu te njihovom komparativnom analizom ponuditi osnov za istraživanje i bolju procjenu svima koji se bave tematikom i kompariranjem ljudskih prava. Cilj prezentiranog rada je promoviranje i poticanje intelektualnih krugova na međureligijski i međucivilizacijski dijalog.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Qaderi Kangavari, R. (2017) KOMPARATIVNA ANALIZA LJUDSKIH PRAVA U ISLAMU I NA ZAPADU, Strani pravni život, 61(2), стр. 9-35. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/502 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad