UPRAVLJANJE REZULTATIMA RADA KAO DEO ODGOVORNOSTI PRAVOSUĐA

  • Marina Matić Bošković, PhD Istraživač saradnik na Institutu za uporedno pravo
Ključne reči: rezultati rada, indikatori, odgovornost, nezavisnost, funkcionalna analiza, efkasnost i kvalitet pravosuđa.

Apstrakt

Autor u radu nastoji da predstavi značaj praćenja rezultata rada pravosuđa, kao i razvoj shvatanja da nezavisnost pravosuđa podrazumeva i odgovornost pravosudnog sistema za ostvarene rezultate. Praćenje rezultata rada pravosuđa sa aspekta efkasnosti, kvaliteta i pristupa pravdi je relativno noviji trend, koji se postepeno razvijao i unapređivao, kao posledica zahteva društva i građana da država racionalnije troši budžetska sredstva. Analizirani su različiti modeli praćenja rezultata rada pravosuđa koji su nastajali i razvijali se na nacionalnom nivou (Sjedinjene Američke Države i Holandija), kao i u okviru regionalnih organizacija kao što su Saveta Evrope (Komisija za efkasnost pravosuđa) i Evropska unija (Izveštaj o stanju pravosuđa). Posebno su predstavljeni Indeks vladavine prava, kao i metodologija funkcionalne analize pravosuđa. U radu je ukazano na pozitivno iskustvo koje je srpsko pravosuđe ostvarilo uvođenjem sistema nagrade za ostvarene rezultate rada.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Matić Bošković, M. (2017) UPRAVLJANJE REZULTATIMA RADA KAO DEO ODGOVORNOSTI PRAVOSUĐA, Strani pravni život, 61(2), стр. 77-92. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/506 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad