PRAVNI OKVIR REGULISANJA PONAVLJANJA UPRAVNOG POSTUPKA – SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU, CRNU GORU I HRVATSKU

  • Miloš Denović, PhD student Faculty of Law, University of Priština temporarily seated in Kosovska Mitrovica
Ključne reči: vanredni pravni lek, Zakon o opštem upravnom postupku Srbije, Zakon o opštem upravnom postupku Hrvatske, Zakon o upravnom postupku Crne Gore, Srbija, Crna Gora, Hrvatska.

Apstrakt

Predmet našeg naučnog rada je ponavljanje upravnog postupka kao vanrednog pravnog leka u upravnom postupku, sa posebnim osvrtom na rešenja u našem pravu, pravu Crne Gore i pravu Republike Hrvatske. Cilj koji smo nastojali da postignemo jeste da kroz uporedbu rešenja u našem pravu sa pravom Crne Gore kao kandidata za članstvo i članice EU (Hrvatske), a sve kroz prizmu odnosa sa ZUP SFRJ iz 1986. god., vidimo da li je ovaj institut pretrpeo promene u našem pravu, i ako jeste u čemu se te promene ogledaju.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Denović, M. (2017) „PRAVNI OKVIR REGULISANJA PONAVLJANJA UPRAVNOG POSTUPKA – SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU, CRNU GORU I HRVATSK“U, Strani pravni život, 61(2), стр. 163-175. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/512 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad