POJAM FEMICIDA I ZNAČAJ NJEGOVOG PRAVNOG REGULISANJA

  • Majida Lubura, MSc Studentkinja druge godine Doktorskih studija Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: femicid, nasilje nad ženama, zaštita od nasilja, nasilje u porodici, sankcionisanje učinioca.

Apstrakt

Nasilje nad ženama predstavlja fenomen sa kojim se susrećemo svakodnevno, a koji je prisutan u različitim modalitetima na svim prostorima, u svim kulturama i društvenim sistemima. Najteži oblik nasilja nad ženama predstavlja femicid - rodno zasnovano ubistvo žene od strane muškarca motivisano mržnjom i osećajem nadmoći, koji smatra da ima pravo da joj oduzme život. Femicid je stoga, zločin koji diskriminiše. Kako je ovaj fenomen još uvek retko predmet naučnog istraživanja, autorka ovim člankom želi da da podstrek i doprinos daljem proučavanju i prepoznavanju femicida, kao urgentnog društvenog problema, njegovom razumevanju i adekvatnom odgovoru u pravnim sistemima država.

Težište razmatranja u ovom radu autorka stavlja na pitanje adekvatnog pravnog regulisanja femicida u međunarodnom, еvropskom i domaćem pravnom poretku. U zaključnim komentarima obrazlaže potvrdu hipoteze da još uvek ne postoji adekvatan pravni okvir za sprečavanje femicida ni na jednom nivou, kako direktno kroz inkriminisanje i sankcionisanje učinioca ovog krivičnog dela, tako i kroz preduzimanje drugih mera, u cilju prevencije i zaštite žena od ovog vida nasilja.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad