PRAVO NA SPORT KAO LJUDSKO PRAVO

  • Stefan Andonović, PhD Autor je spoljni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu i stipendista doktorskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ključne reči: sport, pravo na sport, ljudska prava, zaštita prava na sport.

Apstrakt

Rad istražuje pitanje pravne prirode prava na sport. Sport kao globalni fenomen koji zaokuplja pažnju velikog broja ljudi i postaje važan faktor ljudskog života zaslužuje i pravnu analizu. U radu se polazi se od određenja značenja i defnicije sporta, kao i njegove uloge u društvu i važnosti regulisanja pravnim normama. Glavna premisa je da pravo na sport predstavlja ljudsko pravo i da kao takvo postoji u međunarondom pravnom poretku. Autor je uporedno pravnim pristupom istražio postojanje prava na sport u nekoliko evropskih država. Poseban akcenat stavljen je na tumačenje međunarodno pravne regulative o sportu. Elementi od kojih se sastoji pravo na sport takođe su analaizirani. Ispituje se i problematika zaštite prava na sport kao ljudskog prava.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad