PETNAEST GODINA POSLE SLUČAJA BANKOVIĆ: PRAVO NA ŽIVOT I EKSTRATERITORIJALNI SLUČAJ

Ključne reči: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava, еkstrateritorijalna primena Konvencije, povrede prava na život iz čl. 2 Konvencije.

Apstrakt

Krajem protekle godine navršena je petnaestogodišnjica od odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Banković. Sud je tada proglasio neprihvatljivom predstavku koja se odnosila na povrede konvencijskih prava povezanih sa NATO bombardovanjem zgrade RTS-a 1999. Ova odluka, zasnovana na jednom izrazito restriktivnom pristupu tumačenju nadležnosti u smislu čl. 1 Konvencije, imala je dalekosežne posledice po sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima sa ekstrateritorijalnim elementom. Namera ovog rada je da, prikazujući razvoj i evoluciju pravnog režima koji se odnosi na primenu čl. 1 Konvencije u ekstrateritorijalnim slučajevima - u kojima se postavlja pitanje povreda prava na život u vezi sa primenom vojne sile van granica pravnog prostora Saveta Evrope, izvede jedan kritički osvrt u odnosu na neke od problema razmatranog dela pravne prakse ESLjP.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad