NAČELA, ORGANIZACIONA STRUKTURA I PRAVNA PRIRODA INSTITUCIONALNIH ARANŽMANA NETERITORIJALNE KULTURNE AUTONOMIJE

  • Vladimir Đurić, PhD
    e-mail: v.djuric@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: neteritorijalna kulturna autonomija, načela, organizaciona struktura, pravna priroda, uporedno pravo.

Apstrakt

U radu autor analizira rešenja o načelima formiranja, organizacionoj strukturi i pravnoj prirodi institucionalnih aranžmana neteritorijalne kulturne autonomije u uporednom pravu. Zaklјučak je da su organizaciona struktura i pravna priroda institucionalnih aranžmana neteritorijalne kulturne autonomije u uporednom pravu različiti. Složena organizaciona struktura takvih aranžmana i njihovo postojanje na različitim nivoima političko-teritorijalnog organizovanja koje u uporednom pravu preovlađuje problematizuje „neteritorijalni” karakter takve autonomije i odstupa od teorijskog modela prema kome neteritorijalna kulturna autonomija svoja ovlašćenja u pogledu određenih pitanja vrši na čitavoj teritoriji države, rizikujući da iz procesa formiranja tela posredstvom kojih se takva autonomija ostvaruje, naročito u slučaju disperznih manjina, isklјuči određeni broj njihovih pripadnika. Izričito defnisanje pravne prirode takvih aranžmana ređa je pojava u uporednom zakonodavstvu, ali je u većini država u kojima takvi aranžmani postoje njima, makar i na posredan način ili u ustavnosudskoj praksi, priznat status pravnih lica javnog prava.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad