ODUZIMANJE ILI OPOREZIVANJE NEZAKONITO STEČENIH PRIHODA – PRIMER PRODAJE DROGE

Ključne reči: nezakonito stečeni prihodi, zakonito stečeni prihodi, poreska utaja, prodaja droge.

Apstrakt

Krivično delo poreska utaja se najčešće ostvaruje davanjem lažnih podataka o stečenim prihodima i neprijavljivanjem stečenih prihoda, proizlazi iz našeg krivičnog zakonodavstva. Gramatičkim tumačenjem odredbe krivičnog zakonika koja propisuje ovo krivično delo može se zaključiti da prihodi koji se oporezuju mogu biti stečeni na zakonit i nezakonit način, jer se zakonodavac ne izjašnjava u pogledu ovog problema. Naime, izmenama i dopunama krivičnog zakonodavstva iz 2016. godine iz zakonskog opisa krivičnog dela poreska utaja brisana je reč „zakonito“. Međutim, to ne znači da se mogu oporezovati nezakonito stečeni prihodi, što će u radu biti detaljno obrazloženo. Izvršićemo istraživanje sudske prakse u pogledu izricanja mere bezbednosti oduzimanje predmeta i mere oduzimanja imovinske koristi u krivičnim stvarima koje se odnose na krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 KZ. Na taj način ćemo utvrditi da li se efkasno primenjuju ove mere i da li se ovim merama mogu oduzeti prihodi koji su stečeni prodajom droge. Deo rada biće posvećen razlozima koji govore u prilog i protiv oporezivanja nezakonito stečenih prihoda. U razmatranju ovog problema autor će se osloniti na iskustva SAD koje oporezuju nezakonito stečene prihode.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad