NEPOŠTENE UGOVORNE ODREDBE I MSP U BW-u I NACRTU GZ-a SRBIJE

Ključne reči: MSP, nepravične odredbe ugovora, zaštita slabije strane, građanski zakonik.

Apstrakt

Ovaj članak je inspirisan argumentima iznetim u literaturi da se zaštita slabije strane u ugovornim odnosima ne sme svesti na zaštitu potrošača. Naročito je interesantna tvrdnja da i određeni poslovni subjekti, tačnije mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSP) predstavljaju slabiju stranu u ugovornim odnosima. Šta više, iznosi se ubedljiva argumentacija da razlozi kojima se opravdava zaštita potrošača važe i za MSP. Autor je odlučio da proveri na koji način su MSP zaštićeni u Građanskom zakoniku Holandije i Nacrtu Građanskog zakonika Srbije kada su u pitanju nepoštene ugovorne odredbe budući da se zaštita od takvih odredbi smatra paradigmatičnom kada se govori o zaštiti slabije ugovorne strane. Dalje, razmatrane su prednosti i mane takve kategoričke zaštite MSP i na osnovu svega toga je izveden zaključak da prednosti takve zaštite prevladavaju, da postoje dobri razlozi da se takva zaštita pruža MSP i da bi mnogo toga u tom smislu moglo da se popravi u Nacrtu GZ-a, a da dobar uzor može da bude Građanski zakonik Holandije.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad