UPOTREBA OZNAKE IDENTIČNE ILI SLIČNE POZNATOM ŽIGU SA I BEZ OPRAVDAVAJUĆEG RAZLOGA

  • Ksenija Vlašković saradnik Rektorata, Univerzitet u Kagujevcu
Ključne reči: upotreba u dobroj veri, usklađivanje interesa, sloboda izražavanja, komercijalno korišćenje, podražavanje proizvoda.

Apstrakt

Zaštita žigom je dostupna za znak koji je u stanju da razlikuje proizvode i usluge jednog preduzeća od drugog. Ovi znaci uklјučuju, između ostalog, reči, lična imena, slova i brojeve, fgurativne znakova, boje i kombinacije boja, trodimenzionalne oblike, uklјučujući i oblik proizvoda ili njihove ambalaže. Oni su od suštinskog značaja u tržišnim ekonomijama, jer podstiču transparentnost tržišta, dozvolјavajući njihovim vlasnicima da stvore direktnu vezu sa potrošačima, ali i omogućavaju korisnicima da identifkuju proizvode i usluge koje žele, čime se doprinosi sistemu lojalne konkurencije. Međutim, sa porastom globalizacije, komercijalizacije i oglašavanja, ugled i distinktivnost žigova su posebno izloženi napadima od strane onih koji žele da ih iskoriste, za proft i povećanje svoje fnansijske dobiti (koristeći znak, identični ili sličnan ranijoj oznaci). O oštećenju i iskorišćavanju distinktivne moći, kao i o oštećenju i iskorišćavanju ugleda poznatog žiga može se govoriti samo u slučaju da na strani potecijalnog povredioca ne postoji određeni opravdavajući razlog. To znači da je nepostojanje opravdavajućeg razloga samostalni uslov za zaštitu poznatih žigova. U ovom radu, analizirane su presude BGH i ECJ čiji je predmet utvrđivanje postojanja opravdavajućeg razloga. S obzirom da se ovaj razlog može zasnivati na propisima prava žiga, ali i na osnovu opštijih normi pravnog poretka, kao što su ustavne odredbe kojima se štiti Sloboda mišljenja, sloboda umetničkog stvaralaštva, kao i na komunitarnim propisima o slobodi prometa i usluga na jedinstvenom tržištu, utvrđivanje opravdanog razloga zasniva se na svim okolnostima konkretnih slučajeva, pa se u sudskim odlukama često dolazi do suprotnih zaključaka. Opravdavajućim razlogom se ograničava obim zaštite poznatog žiga. U smislu prava žiga, ograničenje se mora svesti na primerenu meru, najčešće u smislu da se novi konkurenti, upotrebom dodatnih obeležja, moraju razgraničiti u odnosu na već poznati žig.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad