ZAŠTITNIK GRAĐANA (OMBUDSMAN) KVEBEKA

Ključne reči: ljudska prava; ombudsman, Kvebek

Apstrakt

Poštovanje prava građana i jednak tretman pojedinaca pred zakonom su postala aktuelna i značajna pitanja nastankom modernih država. Mnogobrojni mehanizmi zaštite su vremenom razvijeni, jedan od njih je svakako i institut obudsmana – ustanovljen u Švedskoj 1809, pre svega, u cilju zaštite individualnih prava u slučaju njihove povrede od strane birokratije. Koncept obudsmana se prošrio svetom u drugoj polovini 20. veka. Ovaj članak predstavlja omudsmsna Kvebeka, kao nezavisnog, neutralnog i nepristrasnog arbitra između vlade i građana, koji je odgovoran za zaštitu prava građana putem posredovanja sa službama i agencijama vlade Kvebeka, uključujući i one iz zdravstvenih i društvenih sistema, u cilju ispravljanja svih situacija koje štete građaninu pojedincu ili grupi. Kada je potrebno, omudsman upućuje preopruke organu uprave, agenciji, ili ustanovi iz sistema zdravstvene i socijalne zaštite da isprave greške, propuste, zloupotrebe ili nepravično postupanje. Ova institucija postiže izvanredne rezulate - naime, više od 20 000 slučajeva je bilo rešeno u 2008. Ombudsman Kvebeka se stara o tome da se omogući ostvarivanje prava svim građanima, posebno prava na kvalitetnu uslugu u razumnom roku, prava da se bude adekvatno informisan, kao i prava pojedinca da se prema njemu uvek postupa sa poštovanjem uvažavajući dostojanstvo njegove ličnosti. Dakle, institut obudsmana doprinosi jačanju demokratije i vladavine prava i promoviše unapređenje usluga za sve građane. Ovaj članak pruža pregled organizacije, vrednosti i principa, ovlašćenja, načina postupanja po predstavkama, kao i vidova međunaordne saradnje u koju je uključen ombudsman. Na kraju su prikazani osnovni ciljevi strtegijskog plana za period 2009-2012.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad