KRITERIJUMI KVALIFIKACIJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I PITANJE MERODAVNOG PRAVA

  • Slobodan Vukadinović
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta ,,Union” u Beogradu
  • Katarina Jovičić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: autonomija volje, ugovor o prodaji, pravna dejstva ugovora, kriterijumi i merila kvalifikacije međunarodne prodaje robe, punovažnost ugovora, merodavno pravo.

Apstrakt

U ovom radu istraživali smo kada je ugovor o prodaji - ugovor o međunarodnoj prodaji, tj. ispitivali smo kriterijume i merila koji kvalifikuju prodaju robe međunarodnom. U fokusu istraživanja bili su subjektivni kriterijumi kvalifikacije, razmatrani kroz personalna i teritorijalna merila, potom objektivni i mešoviti, tj, subjektivno-objektivni kriterijumi koji kvalifikuju kao takav ugovor o međunarodnoj prodaji robe.

Činjenica da ugovor o prodaji ima različita pravna dejstva u različitim pravnim sistemima, trasirala je put istraživanja i ka uporednopravnim rešenjima u nacionalnim zakonodavstvima, a potom i ka rešenjima sadržanim u međunarodnim izvorima, tj. međunarodnim konvencijama kojima se pokušava unifikacija pravila koja uređuju ovaj - najčešći pravni posao u međunarodnoj trgovini. Tako smo, komparativno, ispitali sistem stvarnopravnog i obligacionopravnog dejstva ugovora o prodaji, razmotrivši i građanskopravni i kolizionopravni aspekt načela autonomije volje, koje je važno za ovaj ugovor.

Kako, voljom stranaka ili u slučaju spora, dolazi do primene određenog nacionalnog prava na pojedina pitanja ovog ugovora sa elementom inostranosti, pažnju smo posvetili i merodavnom nacionalnom pravu za ugovor o međunarodnoj prodaji robe, naročito za njegovu punovažnost.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad