ETIČKI I PRAVNI POLOŽAJ PUNOLETNIH POSLOVNO SPOSOBNIH LJUDI KAO SUBJEKATA BIOMEDICINSKIH ISTRAŽIVANJA ILI OGLEDA

  • Vesna Klajn-Tatić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Instituta društvenih nauka u Beogradu
Ključne reči: Biomedicinska istraživanja ili ogledi.- Odrasli poslovno sposobni subjekti istraživanja.- Procena rizika/koristi. – Informisani pristanak.- Humani genom, nediskriminacija, privatnost, poverljivost, genetska informacija.

Apstrakt

Cilj ovog rada je da ukaže na najvažnija etička i pravna pitanja koja se tiču učešća punoletnih poslovno sposobnih ljudi kao subjekata biomedicinskih istraživanja ili ogleda i da ova pitanja razmotri kako sa gledišta pravne teorije, tako i sa stanovišta staleških pravila, vodiča i deklaracija koje su donele međunarodne i nacionalne organizacije, kao i odgovarajući nacionalni zakoni. Najpre se razjašnjavaju pojam i vrste biomedicinskih istraživanja ili ogleda na čoveku; potom se razmatraju opšta pitanja koja se odnose na punoletne poslovno sposobne subjekte istraživanja; u nastavku izlaganja posebno se analziraju tri pitanja: prvo se tiče rizika i koristi za subjekte istraživanja; drugo se tiče informisanog pristanka subjekata istraživanja; treće razmatra položaj subjekata genetskih istraživanja u kontekstu ljudskih prava.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Klajn-Tatić, V. (2010) ETIČKI I PRAVNI POLOŽAJ PUNOLETNIH POSLOVNO SPOSOBNIH LJUDI KAO SUBJEKATA BIOMEDICINSKIH ISTRAŽIVANJA ILI OGLEDA, Strani pravni život, 54(2), стр. 209-236. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/572 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad