ULOGA JAVNOG BELEŽNIKA KOD ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI

  • Katarina Dolović
    e-mail: institut@iup.rs
    Student doktorskih studija Pravnog fakulteta u Beogradu
Ključne reči: javni notar; založno pravo, nepokretnosti, hipoteka

Apstrakt

Javni notar je značajan institut modernog prava, te je zbog toga izuzetno značajno za Republiku Srbiju da usvoji Zakon o javnom beležništvu. U pogledu uloge javnog beležnika u oblasti prava zaloge na nepokretnostima od velike je važnosti da se jasno definišu položaj i nadležnost javnog notara. Republika Srbija je usvojila poseban Zakon o hipoteci, praktično „oživljujući“ koncept hipoteke. Pomenutim zakonom se takođe jemči efikasno sakupljanje hipotekarnih dugova. Smatramo da je, nakon promena koje su se odigrale na društvenom i ekonomskom planu u Republici Srbiji, potrebno sveobuhvatno kritički ispitati svojinskopravne odnose, kako u pogledu usvajanja novog zakona o svojinskopravnim odnosima, tako i paralelnog usklađivanja ostalog zakonodavstva kojima se uređuju pravni postupci.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Dolović, K. (2010) ULOGA JAVNOG BELEŽNIKA KOD ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, Strani pravni život, 54(2), стр. 293-314. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/576 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad