PRAVO NA PRIVATNOST U EVROPSKOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

Ključne reči: ljudska prava, pravo na privatnost, Evropska konvencija o ljudskim pravima, pravo Srbije.

Apstrakt

Tema ovog rada je zaštita prava na privatnost ličnosti, uređena članom 8. EKLJP. Polazna tačka ovog izučavanja je pojava i istorijski razvoj ljudskih prava uopšte i pregled instrumenata za zaštitu ljudskih prava na međunarodnom, regionalnom i državnom nivou. U okviru zaštite ljudskih prava pažnja je na Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno na članu 8. EKLJP koji uređuje zaštitu prava na privatnost. Zatim ćemo posmatrati zaštitu prava na privatnost kroz srodne garancije u samoj EKLJP, odnosno dodirne tačke zaštite prava na privatnost i nekih drugih prava koja reguliše EKLJP. Takođe ćemo, radi upoređivanja, pogledati na koji način je pitanje zaštite prava na privatnost uređeno ostalim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, i to međunarodnim, regionalnim i državnim kroz primer domaćeg prava.

Cilj ovog izučavanja je da utvrdimo u kojoj meri pozitivnopravni instrumenti obezbeđuju zaštitu pojedinca kada dođe do povrede ljudskih prava, odnosno u kojoj meri pojedinac u realnosti ima mogućnosti da zatraži i dobije sudsku zaštitu u slučaju povrede ljudskih prava, pa i prava na privatnost. To ćemo videti kroz praksu sudova, naročito kroz stavove Evropskog suda za ljudska prava.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Radovi studenata diplomskih studija