KOMENTAR ČLANA 180. KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE - sa osvrtom na uporedno pravo

Ključne reči: seksualno zlostavljanje dece, pedofilija, Krivični zakonik Republike Srbije, krivične sankcije.

Apstrakt

Cilj ovog rada, kao i namera autora je da skrene pažnju na činjenicu da je, i pored dobre krivično-pravne zaštite koju pruža član 180. Krivičnog zakonika Republike Srbije, u naš pravni sistem potrebno uvrstiti i neke druge,tzv. alternativne mere koje će u značajnoj meri uticati na smanjivanje pojave pedofilije i krivičnog dela Obljuba sa detetom, i samim tim doprineti većoj zaštiti dece. Te mere se već koriste u nekim zemljama Evrope i SAD-a, i tamo daju veoma dobre rezultate. Stoga, ovaj rad teži da da doprinos nekoj boljoj budućnosti u kojoj će naš zakonodavac poučen primerima iz drugih zemalja i sugestijama stručnjaka, u naš pravni sistem uvrstiti i neku od njih.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Aleksić, N. (2010) „KOMENTAR ČLANA 180. KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE - sa osvrtom na uporedno prav“o, Strani pravni život, 54(2), стр. 347-357. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/579 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Radovi studenata diplomskih studija