UPUTSTVA ZA RAZMIŠLJANJE ZA I PROTIV “dostojanstvene smrti”

Ključne reči: autentične ljudske potrebe, saosećanje, samilost, zloupotreba i obična ubistva

Apstrakt

Nazivali je “dostojanstvena”, “ponosna”, “privilegovana” smrt ili “ubistvo na zahtev”, “na molbu”, “milosrdno”, “ubistvo iz samilosti”, “ubistvo iz milosrđa”,... eutanazija je etički, zakonski i praktično, predmet rasprave stotinama godina. Naša tema od dve reči: ubistvo iz milosrđa, već na prvi pogled toliko protivurečne (međusobno isključujuće), dovoljno govori sama o sebi. Autor u ovom tekstu ističe, da prilikom eksplikacije odnosnog fenomena, zbog sve veće učestalosti, “eutanazija” postaje sve više nezaobilazni predmet krivičnopravne misli i društvenog interesovanja. Ona koncentriše pažnju svojom kompleksnošću i atraktivnošću, raznovrsnošću u svojim oblicima ispoljavanja, mogućnošću strašnih zloupotreba. Kroz panoramu različitih teorijskih struja i kroz proučavanje i razjašnjavanje primene ove mere u praksi, vladajuće mesto, odmah, na početku zauzima sledeća konstatacija. U razmatranju savremenih tendencija na terenu zakonskog regulisanja eutanazije, danas preovlađujuća zakonodavstva “funkcionišu” kroz pravu “haotičnu masu” međusobno nepovezanih i suprotstavljenih gledišta koji se lako pretvaraju u puku fasadu, ili pak daju privid idealnih rešenja. To je, nažalost, nužan opšti okvir koji u sadašnjem, aktuelnom trenutku može da nam ponudi odgovore na neka od postavljenih pitanja.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad