NEKA PITANJA U VEZI SA PONUDOM I PRIHVATOM PREMA BEČKOJ KONVENCIJI

  • Katarina Jovičić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: promet roba i usluga na međunarodnom tržištu; Bečka konvencija; saglasnost volja; pravno dejstvo ponude;.

Apstrakt

Promet roba i usluga na međunarodnom tržištu danas se u značajnom delu odvija po režimu Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe kojoj je pristupilo preko 60 država. Postizanje saglasnosti volja putem ponude i njenog prihvata prema odredbama ove konvencije predmet je proučavanja u ovom radu, u kome se na početku obrađuje pitanje uslova koje treba da zadovolji jedna izjava da bi se smatrala ponudom. S tim u vezi posebna pažnja je posvećena pitanju protivurečnosti između članova 14. i 55. Konvencije, o čijem značenju se u pravnoj teoriji i u sudskoj praksi sreću različiti stavovi. Pored toga, analiziraju se i odredbe koje uređuju pitanje pravnog dejstva ponude i njenog prihvata, koje su interesantne zato što predstavljaju rezultat kompromisa zasnovanog na različitim konceptima koji o tome postoje u uporednom pravu.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci