PARLIAMENTARY CONTROL OF THE BUDGET IN FRANCE: IMPLICATIONS OF “NEW FINANCIAL CONSTITUTION”

  • Aleksandra Rabrenović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Parliamentary control, budget reform, France

Apstrakt

U radu se analizira sveobuhvatna reforma kontrole budžeta u Francuskoj nakon donošenja Zakona o budžetskom sistemu 2001. godine, tzv. novog francuskog »Finansijskog Ustava«.41 Posebna pažnja posvećena je sve većoj ulozi parlamenta u kontroli budžeta i pozivanju Vlade da položi račune za trošenje budžetskih sredstava, kao i povećanju transparentnosti alokacije javnih rashoda. Novi Zakon o budžetskom sistemu daje poslanicima pravo da daju amandmane na novi, modernizovani, programski budžet, kao i da zahtevaju od Vlade mnogo bolje informacije o sveukupnoj ekonomskoj, socijalnoj i financijskoj situaciji u zemlji, što bi trebalo da im omogući mnogo bolji uvid u budžetsku problematiku. Novi Zakonom takođe su data mnogo veća investigatorska ovlašćenja Odborima za finansije oba doma Parlamenta. Iako su prvi koraci u implementaciji Zakona u budžetskom sistemu ohrabrujući, pogotovo kada su u pitanju ovlašćenja Parlamenta prilikom usvajanja budžeta, i dalje ostaje da se vidi da li će Parlament imati dovoljno snage i kapaciteta da kontroliše i izvršenje budžeta. U tom smislu, autor se zalaže za uspostavljanje što boljih odnosa između Parlamenta i Računskog suda, kao glavnih institucija zaduženih za kontrolu budžeta, i posebno za jačanje uloge nedavno ustanovljene Misije za evaluaciju i kontrolu (podkomiteta Odbora za finansije), koja bi trebalo da odigra sve značajniju ulogu u kontroli trošenja novca francuskih poreskih obveznika.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci