KRIVIČNA ODGOVORNOST LEKARA ZA NESAVESNO PRUŽANJE LEKARSKE POMOĆI Uporednopravna analiza krivičnih zakonodavstava nekih zemalja Jugoistočne Evrope

  • Danica Stepić
    e-mail: institut@iup.rs
    Viši sudijski saradnik Drugi opštinski sud Beograd
Ključne reči: nesavesno lečenje bolesnika; krivično pravo, jugoistična Evropa, upoređivanje

Apstrakt

U ovom članku autorka daje prikaz i analizu krivičnopravnih odredaba vezanih za lekarske greške i nesavesno lečenje bolesnika na prostorima zemalja Jugoistočne Evrope. Autorka upoređuje pravne odredbe iz ove materije u Srbiji, sa odgovarajućim odredbama u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Srpskoj.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Stepić, D. (2009) KRIVIČNA ODGOVORNOST LEKARA ZA NESAVESNO PRUŽANJE LEKARSKE POMOĆI Uporednopravna analiza krivičnih zakonodavstava nekih zemalja Jugoistočne Evrope, Strani pravni život, 53(2), стр. 189-214. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/624 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Članci