STALNA OBUKA SUDIJA U EVROPI

  • Ana Knežević Bojović naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Olivera Purić saradnik, Pravosudna akademija, Beograd
Ključne reči: pravosuđe, obuke, procena potreba za obukom, obuka zasnovana na kompetencijama, modeli kompetencija za nosioce pravosudnih funkcija

Apstrakt

Od ključnog je značaja da se sudijama omogući pohađanje temeljno razrađenih i raznolikih obuka, kako bi im se omogućilo da svoju funkciju obavljaju valjano. U svetu koji se brzo razvija, gde se tehnologija i propisi menjaju svakog meseca, sudije i javni tužioci moraju stalno da unapređuju svoja stručna znanja, veštine I ponašanje. Poznavanje prava više nije dovoljno – nosioci praovsudnih funkcija moraju znati više o društvenom kontekstu prava i sudskih postupaka, imati veštine koje su neophodne u radu suda. Da bi obuka nosilaca pravosudnih funkcija zaista mogla da doprinese boljem radu pravosuđa i pomogne u obezbeđivanju prava na pravično suđenje svakome, obuka mora odgovoriti kako na potrebe pravosuđa tako i na potrebe celog društva. U članku se predstavljaju postojeći sistemi i nove tendencije u postupku procene potreba za obukom u evropskim pravosudnim sistemima i u razvijanju programa stalne obuke nosilaca pravosudnih fukcija. U članku se ukazuje na neophodnost da se u postupku utvrđivanja potreba za obukom napravi iskorak od procesa koji je usmeren samo na pravosuđe ka participativnom procesu u koji je uključen širok krug zainteresovanih strana. Autorke takođe ukazuju na novi pristup koji se oslikava u usvajanju modela kompetencija za nosioce pravosudnih funcija, koji mogu imati ključnu ulogu u tome da se obezbedi da su ispunjene potrebe za obukom u okviru pravosudnog sistema i istovremeno da je pristup pravdi omogućen svima.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad