Međunarodno pravo kao izvor prava Evropske unije

Ključne reči: evropske zajednice; međunarodno pravo; tri stuba Evrope, EU

Apstrakt

U ovom radu se govori o složenoj i slojevitoj strukturi Evropske unije, a što se odražava i na različit status i dejstvo pravila međunarodnog prava u okviru tri stuba Unije.

Evropska unija predstavlja specifčan entitet, jedinstven u međunarodnom pravu. Evropske zajednice vode poreklo iz međunarodnog prava. One su osnovane međunarodnim ugovorima koji su zaključeni u skladu sa pravilima međunarodnog prava. Međutim, tokom svog postojanja Evropske zajednice su izgradile sopstveni pravni poredak koji je autonoman u odnosu na međunarodno pravo. Za razliku od Evropskih zajednica koje su izgradile homogeni pravni poredak sa izrazito nadnacionalnim karakteristikama, preostala dva stuba Unije: zajednička spoljna i bezbednosna politika i policijska i sudska saradnja u krivičnim predmetima, ostala su ograničena na međuvladinu saradnju.

Objavljeno
2008-06-30
Kako citirati
Sekcija
Članci