Povratno dejstvo krivičnog zakona – aktuelno pitanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini

  • Damjan Kaurinović
    e-mail: institut@iup.rs
    Predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH
  • Milan Blagojević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini
Ključne reči: retroaktivnost; ljudska prava; međunarodni dokumenti, sudska praksa; Republika Srpska; BiH

Apstrakt

U članku se analizira veoma složeno, i sa teorijskog i sa praktičnog gledišta, pitanje retroaktivnosti u krivičnom pravu. U tom smislu, autori, daju komparativni pregled načina određivanja načela zakonitosti na međunarodnom planu, a posebno govore o Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina(1789); Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima (1948); Ženevskoj konvenciji (IV) o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata (1949), Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP, Konvencija, 1950). Daje se i poseban hronološki pregled zakonskog određivanja principa legaliteta i retroaktivne primjene krivičnog zakona uopšte, a posebno se analizira Krivični zakonik Republike Srpske.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci