Parlamentarna kontrola javne potrošnje u Velikoj Britaniji

  • Aleksandra Rabrenović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: parlamentarna kontrola, parlamentarni odbori, kontrola javne potrošnje, V. Britanija

Apstrakt

Rad analizira oblike parlamentarne kontrole javne potrošnje u Velikoj Britaniji. Posebna pažnja posvećena je prethodnoj i naknadnoj kontroli od pažnja posvećena je prethodnoj i naknadnoj kontroli od strane Donjeg doma britanskog Parlamenta i radu Odbora za javne račune, koji predstavlja glavnu sponu između Nacionalne revizorske institucije i Parlamenta u procesu kontrole izvršenja javnih rashoda. Autor razmatra prednosti i nedostatke britanskog modela i ukazuje na moguće pravce poboljšanja rada parlamentarnog Odbora za javne račune. Na kraju se razmatra i mogućnost prihvatanja britanskog modela u Srbiji i uspostavljanja posebnog parlamentarnog Odbora za kontrolu javne potrošnje, koji bi mogao biti važan saveznik Državne revizorske institucije u kontroli trošenja novca poreskih obveznika.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci