Građani i lokalna samouprava u Crnoj Gori

Ključne reči: reforma lokalne samouprave; efkasnost; zaštita pojedinca; evropski standardi; Crna Gora

Apstrakt

Reforma lokalne samouprave u Crnoj Gori započeta je još 1998. godine. Jedan od glavnih ciljeva ove reforme je približavanje lokalne samouprave građanima. Centralnu poziciju u novom sistemu imaju građani kao korisnici javnih usluga, posebno imajući u vidu važnost učestvovanja lokalnog stanovništva u ostvarivanju prava na lokalnu samoupravu. Akcenat je stavljen na omogućavanje bržeg, lakšeg i efkasnijeg ostvarivanja njihovih prava na lokalnom nivou. Lokalna samouprava ostvaruje se različito od države do države, u skladu sa posebnim potrebama i tradicijom društveno-ekonomskog uređenja koje je u pitanju. Imajući u vidu pojavu „javne apatije“ u značajnom broju evropskih država, javlja se potreba za prikupljanjem podataka o participaciji građana u odlučivanju i upravljanju lokalnim poslovima, kao i uporednopravnog iskustva iz ove oblasti. Postavljaju se pitanja zaštite pojedinaca u odnosu na lokalnu samoupravu na nadnacionalnom nivou i zastupljenosti svih kategorija stanovništva u javnom životu. Analizirajući brojne evropske standarde u međunarodnim dokumentima, njihovu implementaciju u zakonodavstvu Crne Gore i ostvarivanje u praksi, autor je pokušao da ukaže na korake koje bi trebalo preduzeti u cilju poboljšanja trenutnog stanja.

Objavljeno
2008-06-30
Kako citirati
Sekcija
Članci