Tranzicija javnih preduzeća u Mađarskoj: Pravno – fnansijski aspekti

Ključne reči: javna preduzeća; Mađarska; transformacija; tranzicija

Apstrakt

Tema ovog rada obuhvata pravno-fnansijske aspekte tranzicije javnih preduzeća u Mađarskoj. Cilj rada je istraživanje procesa restruktuiranja i privatizacije javnih preduzeća energetike i komunikacija u zemlji tranzicije koja je postala članica Evropske Unije. Autor ima cilj da osvetli iskustva, utvrdi benefcije i probleme jedne od najuspešnijih tranzicija bivših socijalističkih zemalja. Tema zahteva jedan odgovoran, utemeljen pristup sagledavanja niza aspekata, motivacije, okruženja u razumevanju aktuelnog pravno-ekonomskog procesa u Mađarskoj koji je rezultirao uspešnom integracijom u Evropsku Uniju. Namera je da se potakne stimulativna debata o reformi javnih preduzeća na putu evropskih integracija. Tema ovog rada je opravdana sa naučnog i društvenog aspekta.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci