Prijenos i licencija žiga u suvremenom hrvatskom žigovnom pravu

Apstrakt

U radu se analizira problematika licence i prenosa žiga i licence u savremenom hrvatskom pravu. Autor najpre govori o savremenim trendovima prenosa žiga i licence uopšte, a zatim i o odgovarajućim međunarodnopravnim aspektima, sa posebnim osvrtom na evropsko pravo, odnosno pojedine zemlje, kao što su Nemačka, Švajcarska, V.Britanija, Francuska, Italija, SAD. Obimna problematika razmatrana je i sa stanovišta hrvatskog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci