KOLEKTIVNO PREGOVARANJE UZ POSEBAN OSVRT NA PRAVO NEMAČKE I REPUBLIKE SRBIJE

  • Jovana M. Misailović Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia
Ključne reči: kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovor, socijalni dijalog, kolektivno radno pravo

Apstrakt

Kolektivno pregovaranje važan je oblik socijalnog dijaloga između socijalnih partnera - reprezentativne organizacije zaposlenih i poslodavaca. Institucije za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje pomažu u zaštiti osnovnih prava radnika, u pružanju socijalne zaštite i promovišu zdrave industrijske odnose. Sa stanovišta Međunarodne organizacije rada, koja je razvoj kolektivnog pregovaranja postavila kao jedno od primarnih ciljeva još od svog nastanka 1919. godine, kolektivno pregovaranje je važan put za radnike, poslodavce i njihove organizacije da postignu dogovor o pitanjima koja utiču na svet rada i radne odnose. Iako se kolektivno pregovaranje često smatra sporednim procesom kada je reč o njegovoj važnosti za unapređenje odnosa radnika i poslodavaca, trebalo bi ga češće koristiti za izgradnju poverenja između socijalnih partnera koje se može ojačati i dijalogom nakon okončanja pregovora, jer rešenja koja su izgrađena na poverenju uživaju istinsku podršku obe pregovaračke strane.

Kada je reč o implementiranju odredaba konvencija Međunarodne organizacije rada kojima se reguliše kolektivno pregovaranje u nacionalna zakonodavstva, uspešnost često može zavisiti od modela kolektivnog pregovaranja koji je u određenoj zemlji dominantan. Tako, na primeru Republike Srbije i Nemačke, može se potencijalno uvideti sa kojim problemima se ove dve zemlje susreću kada je reč o kolektivnom pregovaranju.

Važno je naglasiti da nezavisno od sistema kolektivnog pregovaranja u svakoj od zemalja potpisnica konvencija Međunarodne organizacije rada kojima se reguliše kolektivno pregovaranje, ono mora biti uređeno na način da se slobodno pregovaranje radnika i poslodavaca o uslovima rada odražava kao suštinski element slobode udruživanja, a sindikatima radnika omogućava da kolektivnim pregovaranjem i drugim zakonitim sredstvima, poboljšaju uslove života i rada onih koje predstavljaju. Dodatno, državne vlasti ne smeju na bilo koji način ograničiti ovo pravo ili ometati njegovo zakonito sprovođenje, u suprotnom, krši se pravo radnika i organizacija poslodavaca da formulišu svoje programe i u skladu sa njima organizuju svoje aktivnosti.

 

Reference

Bispinck, R., Dribbusch H. & Schulten T. 2010. German Collective Bargaining in a European Perspective Continuous Erosion or Re-Stabilisation of Multi- Employer Agreements? Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, pp. 1-31.

Blanpain, R. 1997. Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialised Market Economies. 5th ed., Deventer: Kluwer.

Bodiroga-Vukobrat, N. & Laleta, S. 2007. Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 28(1), pp. 317-362.

Božičić, D. 2017. Normativni okvir za kolektivno pregovaranje u pravu Evropske Unije. Radno i socijalno pravo, 21 (2), pp. 173-191.

Convention No 154, Promoting collective bargaining, 2005. Geneva: Internationa Labour Office.

Dribbusch H., Lehndorff S. & Schulten T. 2017. Two worlds of unionism? German manufacturing and service unions since the Great Recession, In: Lehndorff S., Dribbusch H. and Schulten T. (eds.), Rough waters. European trade unions in a time of crises. Brussels: ETUI, pp. 197–220.

Herman, V. & Ćupurdija, M. 2011. Osnove radnog prava. Osijek: Pravni fakultet Osijek.

Jovanović, P., 2009. Radnopravni standardi u vezi kolektivnog pregovaranja,. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2/2009, pp. 101-119.

Keune, M. 2011. Decentralizing wage setting in times of crisis? The regulation and use of wage related derogation clauses in seven European countries. European Labour Law Journal, 2 (1), pp. 86–94. https://doi.org/10.1177/201395251100200107

Kohl, H. 2009. Freedom of Association, Employees’ Rights and Social Dialogue in Central and Eastern Europe and the Western Balkans. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kulić, Ž., Milošević, G. & Baturan, L. 2018. Labour market and collective bargaining in the Republic of Serbia. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. LVII (78), pp. 149-167. https://doi.org/10.5937/zrpfni1878149K

Lakićević, S. 2011. Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Beograd: Pravni fakultet Univerzitet Union.

Mirjanić, Ž. 2013. Socijalni dijalog - Izazovi u toku krize. Radno i socijalno pravo, 2/2013, pp. 21-38.

Promoting collective bargaining Convention No. 154, 2011. Geneva: International Labour Office.

Schulten, T. & Bispinck, R. 2017. Varieties of decentralisation in German collective bargaining, In:. Leonardi S. and Pedersini R (eds.), Multi-employer bargaining under pressure Decentralisation trends in five European countries. Paris:OECD

Publishing, pp. 105-151.

Stewart, A. & Riley, J. 2007. Working around work choices: collective bargaining and the common law. Melbourne University Law Review. Vol. 31. pp. 903-936.

Učur, M. 2006. Kolektivno pregovaranje i proširenje primjene kolektivnog ugovora (oktroiranje kolektivnog ugvora). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 27(1), pp. 543-573.

Urdarević B. et al. 2019. Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji. Beograd: Centar za dostojanstven rad.

Digest of the Decisions of the Committee of Freedom of Association. 2006. Available at: www.ilo.org/ilolex/english/ digestq.htm (8.11.2019).

Decentralization of collective bargaining. 2006. Available at: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/29308/05chapter5.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (13.11.2019).

WSI. 2019. Tarifpolitik: Statistisches Taschenbuch, Dusseldorf: Hans-Bockler-Stiftung. Available at: https://www.boeckler.de/pdf/p_ta_tariftaschenbuch_2019.pdf, (10.11.2019).

The right to bargain collectively General principles. Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO:70002:P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3947747,1, (12.11.2019).

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154). Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD:C154, (26.11.2019).

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98). Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243, (26.11.2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87). Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232, (26.11.2019).

General Collective Labour Agreement, Sl. glasnik RS, br. 50/2008, 104/2008 - Aneks I аnd 8/2009 - Aneks II.

Labour Act of Republic of Serbia, Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018.

Betriebsverfassungsgesetz, §77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__77.html, (18.11.2019).

Tarifvertragsgesetz. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/BJNR700550949.html, (18.11.2019).

Objavljeno
2020-01-27
Sekcija
Pregledni naučni rad