PREDSEKULARNI KARAKTER CRNOGORSKOG ZAKONA O SLOBODI VEROISPOVESTI U KONTEKSTU FULEROVIH ZAHTEVA ZA UNUTRAŠNJOM MORALNOŠĆU PRAVA

Ključne reči: L. L Fuler, moralnost prava, Crna Gora, Zakon o slobodi veroispovesti, postsekularnost

Apstrakt

Autori analiziraju novi crnogorski Zakon o slobodi veroispovesti ili uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica sa dva aspekta: aspekta društveno-političkog konteksta njegovog usvajanja (materijalni izvori prava) i formalnih aspekata odredbi samog Zakona (formalni izvor prava) kako bi se ukazalo na ozbiljne nedostatke tog zakona. Što se tiče prvog aspekta, analizira se širi društveni kontekst u Crnoj Gori u poređenju sa evropskim regulatornim principima u oblasti vjerskih sloboda. Što se tiče odredbi samog zakona, one se razmatraju u kontekstu Fulerove teorije o unutrašnjoj moralnosti prava i njenih 8 zahteva koji čine pravo mogućim kako bi se podrobno ispitalo da li i koliko Zakon o slobodi vjeroispovesti ispunjava princip zakonitosti kao osnovno načelo za ostvarenje vladavine prava.

Reference

Budisavljević, S. 2017. Principi moralnosti u jusnaturalističkoj misli Lona Fulera. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, LVI (77), pp. 189-203.

Đurđić, S. 2008. Savremeni američki jusnaturalizam. Doktorska disertacija. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

Đurđić, S. 2012. Fulerova moralnost koja pravo čini mogućom. Pravni život, 12, pp. 703-717. Hajek, F. 2012. Put u ropstvo. Beograd: Službeni glasnik.

Hart, H. 1994. The Concept of Law. Oxford: Clarendon press. Fuler, L.L. 2011. Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet.

Jevtić, M. & Veković, M. 2019. Render unto Caesar: Explaining Political Dimension of the Autocephaly Demands in Ukraine and Montenegro. Journal of Church and State, 61(4), pp. 591-609.

Leposavić, V. 2019. Univerzalne garancije zaštite prava svojine- slučaj Predloga zakona o slobodi veroispovesti Crne Gore i imovinsko pitanje. U: Čolović, V., Džomić, V., Đurić, V. & Stanić, M. (ur.), Državno-crkveno pravo kroz vjekove. Beograd: Mitropolija crnogorsko-primorska, Institut za uporedno pravo, pp. 859-877.

Marinković, T. 2018. Pojam zakona u praksi Evropskog suda za ljudska prava. U: Vasić, R. (ur.), Nomotehnika i pravničko rasuđivanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 321-342.

Marković, V. 2020. Legge sulla liberta di religione e/o la fede e sullo stato giuridico delle comunita religiose - summum ius summa iniuria. In: Vernole, S. (ed), La difesa della fede ortodossa in Montenegro- il possibile cambiamentogeopolitico nei balcani. Vincenza: CeSEM, pp. 113-131.

Mitrović, D. & Vukadinović, G. 2017. Oblast prava i morala. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1, pp. 9-21.

Pravni savjet i grupa autora. 2019. Protiv pravnog nasilja nad vjerom. Cetinje/Berane: Mitropolija crnogorsko-primorska, Eparhija budimljansko-nikšićka.

Raković, A. 2019. Crnogorski separatizam. Beograd: Catena Mundi.

Rundle, K. 2016. Fuller’s Internal Morality of Law. Philosophy Compass, 11(9), pp. 499– 506. doi: 10.1111/phc3.12338.

Stjepanović, B. 2019. Imovina SPC u svetlu člana 62 Predloga Zakona o slobodi vjeroispovesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. U: Čolović, V., Džomić, V., Đurić, V. & Stanić, M. (ur.), Državno-crkveno pravo kroz vjekove. Beograd: Mitropolija crnogorsko-primorska, Institut za uporedno pravo, pp. 905-921.

Summers, R. 1984. Lon L. Fuller. London: Edward Arnold.

Šijaković, B. 2011a. Država protiv Crkve: Crna Gora u tranziciji identiteta. U: Šijaković, B. (ur.), Ogledanje u kontekstu- o znanju i vjeri, predanju i identitetu, crkvi i državi. Beograd: Službeni glasnik, pp. 455-463.

Šijaković, B. 2011b. O načelima pravnog odnosa države i crkve u Crnoj Gori danas. U: Šijaković, B. (ur.), Ogledanje u kontekstu- o znanju i vjeri, predanju i identitetu, crkvi i državi, Beograd: Službeni glasnik, pp. 464-468.

Tadić, Lj. 2006. Filosofija prava. Beograd: Službeni glasnik.

Tanasković, D. 2009. Aktuelnost modela sekularne države u Evropi. U: Šijaković, B. (ur.), Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas. Nikšić: Bona fides, pp. 76-79.

Vasić, R. 2018. Pravna država i vladavina zakona: Šta pravna nauka “poručuje” nomotehnici. U: Vasić, R. (ur.), Nomotehnika i pravničko rasuđivanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 17-67.

Legal sources

Administrative Procedure Law (Zakon o upravnom postupku, Službeni list Crne Gore, br. 37/2017).

Agreement on the Regulation of Relations between the Islamic Community and the Government of Montenegro (Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori 2012. br. 01-427).

Cadastre Law (Zakon o državnom premjeru i katastru, Službeni list RCG, br. 29/2007 and Službeni list CG, br. 32/2011, 40/2011 - dr. zakon, 43/2015, 37/2017 and 17/2018). Constitution of Montenegro (Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, br.1/2007 i 38/2013).

Decision of CC, U-I no. 15/15 (Odluka Ustavnog Suda Crne Gore, broj U-I 15/15). ECHR, 1999. Case of Sheriff v. Greece, application no. 38178/97, decision from 26 January 1999.

ECHR, 2004. Case of Supreme Holy Council of the Muslim community v. Bulgaria, application no. 39023/97, judgment from 16 December 2004.

Law on Cultural Heritage (Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Službeni list Crne Gore, br.49/10).

Law on Freedom of Religion or Belief and the Legal Status of Religious Communities (Zakon o slobodi vjeroispovesti i/ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Službeni list Crne Gore, br. 74/2019).

Law on Prohibition of Discrimination (Zakon o zabrani diskriminacije, Službeni list Crne Gore, br. 42/2017).

OHCHR. 2011. Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or Belief, A/ HRC/19/6, from 22 December 2011.

Property law (Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Službeni list Crne Gore, br. 19/2009).

Supreme Court of Montenegro in the verdict regarding the determination of property rights, no. 244/18 from 10 May 2018 (Presuda Vrhovnog suda Crne Gore, br. 244/18 od 10.5.2018).

The fundamental agreement between Montenegro and the Holy See 2011. (Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete stolice 2011). Avaliable at: https://www.gov.me/pretraga/106956/Temeljni-ugovor-izmedu-Crne-Gore-i-Svete-Stolice.html.

Venice Commission, OSCE/ODIHR. 2014. Guidelines on the Legal Personality of Religious or Belief Communities. Strasbourg, 16 June 2014, Opinion No. 673/2012, CDL- AD(2014)023.

Venice Commission. 2019. Draft opinion on Law on freedom of religion or belief and legal status of religious communities, No. 953/2019 from 7.6.2019.

Website references

Democratic Party of Socialists. 2015. Program of Priorities, Democratic Party of Socialists of Montenegro. Available at: https://www.dps.me/me/program.page14, (18. 9. 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=0kXnf5gXmbw&t=1804s, (11. 9. 2020).

IN4S. 2019. Vuković sekularno: Obaveza DPS-a je da obnovi partijsku crkvu CPC. Available at: https://www.in4s.net/vukovic-sekularno-obaveza-dps-a-je-da-obnovi-partijsku-crkvu-cpc/, (22. 9. 2020).

Mandić, S. 2019. Đukanović: SPC pokušava da čuva infrastrukturu “Velike Srbije”. Available at: https://www.vijesti.me/vijesti/politika/388866/dukanovic-spc-pokusava-da-cuva-infrastrukturu-velike-srbije, (17. 9. 2020).

PCNEN. 2008. Ministarstvo priznalo Mitropoliji vlasništvo. Available at: https://www.pcnen.com/portal/2008/06/09/ministarstvo-priznalo-mitropoliji-vlasnistvo/, (27. 10. 2020).

RTS. 2020a. Đukanović: Do poslednjeg daha ću raditi na stvaranju crnogorske crkve. Available at: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/4033964/djukanovic-crnogorska-pravoslavna-crkva.html, (17. 9. 2020).

RTS. 2020b. Džomić: Crkva ima dokaze o vlasništvu pravoslavnih hramova u Crnoj Gori. Available at: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3854268/crna-gora-spc-zakon-dzomic.html?fbclid=IwAR0ikJ0LOFgusa4AwFFJeRPSBnRnShRPdJzcVp7AITo0alXLM_nBa_z7k2Q, (23. 9. 2020).

Vojinović, R. 2020. https://svetigora.com/mitropolit-amfilohije-sa-litije-u-niksicu-povucite-bezakoni-zakon-obraz-crne-gore-je-bitniji-od-svega/?script=lat, (28. 11. 2020).

Objavljeno
2021-01-24
Sekcija
Originalni naučni rad