PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE O PRIMENI GENETSKOG TESTIRANJA U PATERNITETSKIM PARNICAMA

Ključne reči: utvrđivanje očinstva, DNK analiza, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Apstrakt

U ovom radu istraživanje je usmereno na odnos između prava na samoodređenje i materijalne istine o poreklu deteta sa aspekta prakse Evropskog suda za ljudska prava. Države članice nemaju identičan pristup u situaciji kada potencijalni otac odbija da se podvrgne testovima koji su neophodni za utvrđivanje činjenica o biološkom poreklu, međutim, moraju da obezbede uspostavljanje pravične ravnoteže između prava deteta da sazna svoje poreklo i prava potencijalnog oca da ne pristane na medicinsko veštačenje. Na evropskom pravnom prostoru pojedina zakonodavstva predviđaju prinudno obavljanje testiranja (nemačko, švedsko, grčko pravo), dok većina pravnih sistema isključuje prinudu jer bi to predstavljalo zadiranje u telesni integritet pojedinca, što podrazumeva da stranke nisu dužne da se odazovu pozivu za veštačenje čak i kada je zahvat bezopasan za njihov život i zdravlje. Nepodvrgavanje stranaka veštačenju putem DNK analize, nacionalni sud ceni zajedno sa ostalim dokazima i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

Autorka analizira dve presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije o utvrđivanju porekla deteta od oca, presude koje imaju porodičnopravna obeležja u užem smislu, a povodom kojih je Sud prilikom odlučivanja o meritumu zauzeo stav da domaće zakonodavstvo nije omogućilo da se uzmu u obzir relevantni elementi slučaja, odnosno da je povređeno pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Praksa ovog suda ima veliki značaj za oblikovanje standarda u zaštiti ljudskih prava budući da primenjuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima tumačenjem propisanih prava i sloboda u datom trenutku, uzimajući u obzir socijalnu stvarnost i pravno uređenje u državama članicama Saveta Evrope čineći na taj način Konvenciju živim instrumentom.

Reference

Bukvić, N. 2005. Genetski testovi. Medicus, 6(1), pp. 38-40.

Canki-Klain, N. 2011. Genetsko savjetovanje, genetsko testiranje i prenatalna dijagnostika FSHD. Poslijediplomski tečaj Novosti u kliničkoj genetici: molekularna dijagnostika, terapija i prevencija facioskapulohumeralne mišićne distrofije (FSHD). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pp. 121-127.

Cvejić-Jančić, O. 2009. Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet.

Čizmić, J. 2011. O vještačenju u parničnom postupku s posebnim osvrtom na vještačenje u području medicine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, 32(1), pp. 473-508.

Draškić, M. 2015. Komentar Porodičnog zakona. Beograd: Službeni glasnik.

Draškić, M. 2014. Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Fulchiron, H. 2006. Egalite, Verite, Stabilite: The New French Filitation Law after the Ordonnance of 4 July 2005. In: Bainham, A. (eds.), International Survey of Family Law. Bristol: Jordan Publishing Limited, pp. 203-216.

Jakovac-Lozić, D. 2011. Prosudbe Europskog suda za ljudska prava temeljene na dosezima suvremenih dokaznih sredstava u paternitetskim postupcima. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(4), pp. 1131-1180.

Jović, O. 2007. Pravo deteta na život, opstanak i razvoj - pravo na prekid trudnoće protiv prava na anonimni porođaj. Pravni život, 10, pp. 395-410.

Jović-Prlainović, O. 2017. Značaj DNK analize u paternitetskim parnicama u okviru prava na poštovanje privatnog života. Pravni život, 10, pp. 179-194.

Jović-Prlainović, O. 2018. Aspekti biomedicinski potpomognute oplodnje - praksa Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, 9, pp. 721-735.

Kovaček-Stanić, G. 2014. Porodično pravo, partnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet.

Kovaček-Stanić, G. 2011. Autonomija versus materijlna istina u komparativnom pravu o porodičnom statusu deteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3, pp. 195-222.

Mujović, H. 2018. Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava. Beograd: Institut društvenih nauka.

Obradović, D. 2006. Primena DNK veštačenja od strane javnog tužioca prema novom Zakoniku o krivičnom postupku. U: Implementacija novog Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Pravosudni centar - Udruženje tužilaca Srbije. Dostupno na: https://chrin.org.rs, (10. 2. 2021).

Pejak-Prokeš, O. & Veselinović, I. 2018. Sporovi za utvrđivanje i osporavanje materinstva i očinstva - dokazivnje spornog očinstva medicinskim veštačenjem metodom DNK analize. U: Draškić, M., Šarkić, N. & Arsić, J. (ur.), Porodični zakon - dvanaest godina posle. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, Službeni glasnik, pp. 297-306.

Ponjavić, Z. 2004. Primena DNK otiska u postupku utvrđivanja porekla deteta. Pravni život, 9, pp. 895-916.

Roagna, I. 2012. Zaštita prava na poštivanje privatnog i porodičnog života prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Strasbourg: Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Vijeće Evrope.

Internet izvori

Centar za genetiku. n.d. Dostupno na: http://www.dnk.rs, (22. 1. 2021).

Pravni izvori

Srbija

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.

Porodični zakon, Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 i 6/2015.

Zakon o uređenju sudova, Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 106/15, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018,87/2018,88/2018.

Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018 i 18/2020.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005 (ispr.).

Zakonik o krivičnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019.

Zakon o nacionalnom DNK registru, Službeni glasnik RS, br. 24/2018.

Sednica Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, 16. novembar 2015. godine, Bilten Apelacionog suda u Beogradu br. 8, Beograd 2016.

Francuska

Građanski zakonik Francuske. Code Civil. Dostupno na : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/.

Ordonnance No. 2005-759, Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigeur le juillet 2006. Dostupno na: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000451869/.

Zakon o socijalnoj zaštiti i porodici (Code de l’action sociale et des familles), Journal Officiel, 2000-12-23, no 297.

Savet Evrope

Preporuka Saveta Evrope o zaštiti medicinskih podataka (Recommendation No. R (97) 5 on the Protection of Medical Data, Feb. 13, 1997). Dostupno na: https://www.who.int/genomics, (23. 2. 2021).

Sudska praksa

Praksa domaćih sudova

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 220/10, 17. 3. 2010.

Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 967/11, 6. 10. 2011.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Anayo v. Germany, predstavka br. 20578/07, 21. 3. 2011.

Backlung v. Finland, predstavka br. 36498/05, 6. 10. 2010.

Boljević protiv Republike Srbije, predstavka br. 47443/14, 16. 6. 2020. godine, Službeni glasnik RS, br. 98/2020.

Ebru and Tayfun Engin Colak v Turkey, predstavka br. 60176/ 00, 30. 5. 2006.

Gaskin v. the United Kingdom, predstavka br. 10454/83, 7. 7. 1989.

Gronmark v. Finland, predstavka br. 17038/04, 6. 10. 2010.

Haas v. Netherlands, predstavka br. 31322/07, 20. 6. 2011.

Jaggi v. Swetzerland, predstavka br. 58757/00, 13. 7. 2006.

Jevremovićprotiv Republike Srbije, predstavka br. 3150/05, 17. 7.2007. godine.

Kalacheva v. Russia, predstavka br. 3451/05, 7. 5. 2009.

Mikulić v. Croatia, predstavka br. 53176/99, 4.02.2012.

Odievre v. France, predstavka br. 42326/98, 13. 2. 2003.

Rasmussen v. Danmark, predstavka br. 8777/79, 28. 11. 1984.

Objavljeno
2021-04-26
Sekcija
Originalni naučni rad