PRAVO NA ABORTUS U SAVREMENOM PRAVU I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ključne reči: pravo na abortus, pobačaj, pravo na život, Evropski sud za ljudska prava, reproduktivna prava.

Apstrakt

U pogledu dometa zaštite osnovnog ljudskog prava - prava na život i danas se suočavamo s brojnim nedoumicama i nedorečenostima. Jedna od tih nedoumica jeste i pitanje prava na abortus, koje je predmet brojnih polemika među pravnicima, filozofima, medicinskim radnicima, teolozima, ali i građanima. Debate koje se vode u raznim naučnim disciplinama ukazuju na kompleksnost pitanja koje je neophodno pravno regulisati na unutrašnjem i međunarodnom nivou.

Iz tog razloga je nužno pratiti i izučavati presude međunarodnih tela koje su donete u vezi sa ovim pitanjem. Budući da je najrazvijeniji sistem zaštite ljudskih prava uspostavljen u okviru Evropske konvencije za ljudska prava, a ujedno i najrelevantniji za našu državu, u ovom radu autorka se bavi proučavanjem dosadašnje prakse Evropskog suda za ljudska prava u predstavkama koje su se odnosile na pitanje odnosa prava na život i prava na abortus.

Reference

Cvejić-Jančić, O. 1998. Porodično pravo - bračno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.

Grupa autora. 1987. Medicinski leksikon. Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga.

Konstantinović-Vilić, S. & Petrušić, N. 1999. Reproduktivna prava i slobode, pravo na nerađanje. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.

McHale, J. et al. 2007. Health Care Law: Text and Material. London: Sweet & Maxwell.

Pence, G. 1995. Classic Cases in Medical Ethics. Boston: McGraw-Hill Publishers. Petrović, T. 2007. Aktuelna pitanja vezana za pravo na život. Pravni život, 10, pp. 195-212.

Petrušić, N. 2007. Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti reproduktivnih prava. Pravni život, 10, pp. 319-337.

Puppinck, G. 2013. Abortion and the European Convention on Human Rights. Irish Journal of Legal Studies, 3(2), pp. 142-194.

Roos, N. H. M. 2003. The Value of Life according to “Law as a Way to Survive”. Medicine and Law, 22(4), pp. 579-588.

Stone, A. 2010. Governing with Judges, Constitutional Politics in Europe. Oxford: Oxford University Press.

Tollefsen, Ch. 2008. Embryo - A Defense of Human Life. New York: Doubleday.

Internet izvori

Center for Reproductive Rights. 2020. Europe’s abortion laws comparative overview. Dostupno na: https://reproductiverights.org/europes-abortion-laws-comparative-overview, (25. 1. 2021).

Pravni izvori

Univerzalna dekleracija o ljudskim pravima. Dostupno na: http://www.poverenik.rs/yu/pravni-okvir-pi/medjunarodni-dokumenti-pi/146-univerzalna-deklaracija- oljudskim-pravima.html, (10. 7. 2020).

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 - ispravka i Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12/2010.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11/1981.

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15/1990, Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 4/1996 i 2/1997.

Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Službeni list SFRJ, br. 7/1971.

Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE). 2008. Resolution 1607 (2008) Access to safe and legal abortion in Europe. Dostupno na: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17638.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava

A, B and C v. Ireland, predstavka br. 25579/05, presuda ECHR, 16. 12. 2010. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102332, (25. 1. 2021).

Boso v. Italy, predstavka br. 50490/99, presuda ECHR, 6. 9. 2001. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23338, (25. 1. 2021).

Costa and Pavan v. Italy, predstavka br. 54270/10, presuda ECHR,28.8.2012. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112993, (25. 1. 2021).

Haas v. Switzerland, predstavka br. 31322/07, presuda ECHR, 20. 1. 2011. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102940, (25. 1. 2021).

Jean-Jacques Amy v. Belgium, predstavka br. 11684/85, presuda ECHR, 05. 10. 1988. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-24113, (25. 1. 2021).

Odievre v. France, predstavka br. 42326/98, presuda ECHR, 13. 2. 2003. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935, (25. 1. 2021).

Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, predstavka br. 14234/88, presuda ECHR, 29. 10. 1992. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57789, (25. 1. 2021).

P and S. v. Poland, predstavka br. 57375/08, presuda ECHR, 30. 1. 2013. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114098, (25. 1. 2021).

R.H. v. Norway, predstavka br. 17004/90, presuda ECHR, 19. 5. 1992. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1759, (25. 1. 2021).

R.R. v. Poland, predstavka br. 27617/04, presuda ECHR, 26. 5. 2011. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104911, (25. 1. 2021).

Rommelfanger v. Germany, predstavka br. 12242/86, presuda ECHR, 6. 9. 1989. Dostupno na http://echr.ketse.com/doc/12242.86-en-19890906/view/, (25. 1. 2021).

Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal, predstavka br. 16471/02, presuda ECHR, 26. 10. 2004. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67313, (25. 1. 2021).

Tysiqc v. Poland, predstavka br. 5410/03, presuda ECHR, 20. 3. 2007. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-1952452-2061288, (25. 1. 2021).

Vo v. France, predstavka br. 53924/00, presuda ECHR, 8.7.2004. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887, (25. 1. 2021).

X, Y and Z v. The United Kingdom, predstavka br. 21830/93, presuda ECHR, 22. 4. 1997. Dostupno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58032, (25. 1. 2021).

Objavljeno
2021-04-26
Sekcija
Pregledni naučni rad