PRAVNOTEORIJSKE KARAKTERISTIKE I PRAVNODOGMATSKI RAZVOJ NEMAČKOG PRAVA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Ključne reči: nemačko pravo, nemački Građanski zakonik, opšti uslovi poslovanja, nepoštene ugovorne odredbe, potrošač

Apstrakt

Cilj rada je da istraži specifičnosti nemačkog pristupa u rešavanju pravnih pitanja koja se otvaraju u vezi sa opštim uslovima poslovanja. Primenom pravnodogmatskog, komparativnog i pravnoistorijskog metoda ispituju se karakteristike i osnovni pravci razvoja nemačkepravne teorije i zakonodavstva o opštim uslovima. Hronološki, po vremenu nastanka i periodu dominantnog uticaja, izlažu se osnove shvatanja pravne doktrine o karakteru i pravnoj prirodi opštih uslova. Pravnoteorijski razvoj se u nemačkom pravu kretao od snažnog utemeljenja i dominacije normativne teorije do njenih oštrih kritika koje su dovele do osnaživanja ugovorne teorije. Pozitivnopravni razvoj karakteriše princip od posebnog zakona ka delu opšteggrađanskog zakonika. Noveliranjem BGB-a očuvana je pravna koncepcija koja se u nemačkoj teoriji i zakonodavstvu prethodno oblikovala u poseban zakon o uređenju prava opštih uslova poslovanja. Odredbe tog zakona su suštinski preuzete u nemački Građanski zakonik 2002. godine u okviru reforme nemačkog obligacionog prava. Razmatrani nemački poseban zakon ne samo što je uticao na razvoj drugih nacionalnih zakonodavstava već je izvršio i određeni uticaj na razvoj potrošačkog prava na nivou EU tako što su pojedine njegove odredbe korišćene kao osnova u pripremi teksta jedne od najznačajnijih direktiva koja se odnosi na nepoštene ugovorne odredbe. U radu se ukazuje i na aktuelne mehanizme kontrole opštih uslova poslovanja kroz kontrolu punovažnosti inkorporacije, kao i kombinovane mehanizme sadržinske kontrole kroz crnu i sivu listu ugovornih odredaba i generalnu klauzulu.

Reference

Bieberstein, von M. 1978. Novi zapadnonemački Zakon o regulisanju opštih uslova poslovanja. Strani pravni život, 100, pp. 13-24.

Großmann-Doerth, H. 2005. Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und Staatliches Recht. In: Blaurock, U., Goldschmidt, N. & Hollerbach, A. (ed), Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft: Zum Gedenken an Hans Großmann-Doerth (1894-1944). Tübingen: Mohr Siebeck.

Hellwege, P. 2010. Allgemeine Geschäftsbedingungen, einseitig gestellte Vertragsbedingungen und die allgemeine Rechtsgeschäftslehre. Tübingen: Mohr Siebeck.

Krulj, V. 1970. Zakon o jednoobraznim ugovorima Izraela od 1964. godine (prevod sa italijanskog na srpski jezik). Strani pravni život, 68-69, pp. 19-23.

Krulj, V. 1978. Zakon o uređenju prava opštih uslova poslovanja - od 9. decembra 1976. godine. Strani pravni život, 100, pp. 25-37.

Lando, O. & Beale, H. (ed.). 2005. Principles of European Contract Law, Parts I and II, prepared by The Commission of European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International.

Neumayer, K. H. 2008. Contracting subject to Standard terms and conditions. In: Von Mehren, A. (ed), International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII Contracts in General. Tübingen: Mohr Siebeck; Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Petrić, S. 2011. Institut općih uvjeta poslovanja u potrošačkom pravu Bosne i Hercegovine. Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova devetog međunarodnog savetovanja. Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, pp. 51-74.

Ranieri, E 2009. Europäisches Obligationenrecht: Ein Handbuch mit Texten und Materialien, 3. vollständig überarbeitete Auflage. Wien/New York: Springer.

Vilus, J. 1976. Opšti uslovi formularnih ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Vilus, J. 1977. Zakon o zabrani nekorektnih ugovornih klauzula Švedske od 1971. godine (prevod sa engleskog na srpski jezik). Strani pravni život, 97, pp. 25-26.

Vodinelić, V. 2014. Građansko pravo: uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik.

Vukadinović, S. 2019. Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu:pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola. Doktorska disertacija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

Vukadinović, S. 2G2G. Adhezioni ugovori u francuskom pravu. Strani pravni život, 64(1), pp. 5-15. doi: https://doi.org/lG.5937/spz64-25GG9.

Internet izvori

What Languages Do They Speak in Switzerland?. Dostupno na: https://www.educations.com/articles-and-advice/languages-spoken-in-switzerland-17884.

Pravni izvori

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). Dostupno na: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=lGGGl622.

Änderungen des ABGB, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, ausgegeben am 3G. März 1979. Dostupno na: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1979_14G_G/1979_14G_G.pdf.

Bürgerliches Gesetzbuch. Dostupno na: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A3l993LGGl3.

Il Codice Civile Italiano. Dostupno na: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm.

Italijanski građanski zakonik (preveo V. Radmilović, redakcija i predgovor R. Đurović). 1964. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Zakon o zaštiti potrošača, Službeni glasnik RS, br. 62/2G14, 6/2G16 - dr. zakon i 44/2G18 dr. zakon.

Objavljeno
2021-11-21
Sekcija
Originalni naučni rad