ZABRANA RASNE DISKRIMINACIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: KATAR PROTIV UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

  • Živorad M. Rašević, PhD vanredni profesor, pukovnik pravne službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine; ovlašćeni menadžer i saradnik Instituta za menadžment Ujedinjenog Kraljevstva (CMgr FCMI) https://orcid.org/0000-0002-1424-3041
Ključne reči: Međunarodni sud pravde, rasna diskriminacija, nacionalnost, državljanstvo

Apstrakt

Predmet ovog rada su presuda Međunarodnog suda pravde po tužbi Katara protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 4. 2. 2021. godine i njen doprinos razvoju antidiskriminacionog prava. Primenom metoda pravne dogmatike, sociologije i filozofije analiziraju se motivi i procesne radnje stranaka, rezonovanje Suda i posledice presude. Rezultati istraživanja pokazuju da Sud nije uvažio praksu međunarodnih tela za nadzor ljudskih prava nego je usko i teleološki tumačio Konvenciju i utvrdio da se materijalni domašaj Konvencije ne odnosi na državljanstvo kao osnov diskriminacije. Ova presuda ne daje razloga za optimizam u pogledu dalje artikulacije i sistematizacije antidiskriminacionog prava, u kome će izvesno i dalje preovladavati parohijalizam po pitanju definisanja zaštićenih osnova i odnosa i svrha zaštite. S druge strane, ona je korisna za procenu procesnih izgleda u budućim istovrsnim postupcima, za razumevanje domašaja Konvencije, a posebno za razumevanje pojmova nacionalnosti i državljanstva u različitim kontekstima.

Reference

Avramov, S. & Kreća, M. 1999. Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija.

Barić Punda, V. 2005. Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 42 (1-2), pp. 27-42.

Boyle, K. & Baldaccini, A. 2001. International Human Rights Approaches to Racism. In: Fredman, S. (ed.), Discrimination and Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Buchanan, A. 2010. Legitimacy of International Law. In: Besson, S. & Tasioulas, J. (eds), The Philosophy of International Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 79-96.

Buchanan, A. 2013. The Heart of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Degan, V. Đ. 2000. Međunarodno pravo. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T. & Petrović, V. 2007. Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava i Dosije.

Fredman, S. 2002. Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press.

Gajin, S. 2011. Ljudska prava, pravnosistemski okvir. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, CUPS i Institut za uporedno pravo.

Griffin, J. 2010. Human Rights and the Autonomy of International Law. In: Besson, S. & Tasioulas, J. (eds), The Philosophy of International Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 339-355.

Kuper, A. & Kuper, Dž. 2009. Enciklopedija društvenih nauka, tom 2. Beograd: Službeni glasnik.

Law, J. & Martin, E. A. (eds). 2009. A Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.

Nowak, M. 2005. UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Comentary. Kehl am Rhein: N.P. Engel.

Petrova, D. 2001. Racial Discrimination and the Rights of Minority Cultures. In: Freedman, S. (ed.), Discrimination and Human Rights: The Case of Racism. Oxford: Oxford University Press, pp. 45-76.

Petrova, D. 2006. Implementing Anti-discrimination Law and the Human Rights Movement. Helsinki Monitor, 17(1), pp. 19-38.

Rašević, Ž. 2014. Zabrana diskriminacije u privatnom pravu. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Rutherglen, G. 2013. Concrete or Abstract Conceptions of Discrimination?. In: Hellman, D. & Moreau, S. (eds), Philosophical Foundations of Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 115-137.

Thornberry, P. 2016. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.

Van Boven, T. 2001. Discrimination and Human Rights Law: Combating Racism. In: Freedman, S. (ed.), Discrimination and Human Rights, The Case of Racism. Oxford: Oxford University Press, pp. 111-133.

Pravni izvori

Arab League. Arab Charter on Human Rights, 2004. UN Treaty Body Database. Dostupno na: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CESCR&Lang=en.

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), 2002. CERD General Recommendation XXX on Discrimination Against Non Citizens. Dostupno na: https://www.refworld.org/docid/45139e084.html.

Charter of the League of Arab States, 1945. Dostupno na: https://www.files.ethz.ch/isn/12535/8005_arableaguecharter.pdf.

Gulf Cooperation Council. Charter of the Gulf Cooperation Council, 1981. Dostupno na: https://www.files.ethz.ch/isn/125347/1426_GCC.pdf.

Generalna skupština UN. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Rezolucija 217 (III), 10. 12. 1948.

Koskenniemi, M. 2006. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law. Geneva: International Law Commission. Dostupno na: https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 6/1967, ratifikovana Zakonom u Sl. list SFRJ, br. 31/1967.

Gulf Cooperation Council. Unified Economic Agreement between the Countries of the Gulf Cooperation Council, 1981. Dostupno na: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3105/download.

UN. Konvencija o međunarodnom ugovornom pravu, 1969. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 30/1972.

UN. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1971. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 7/1971.

UN. Međunarodni pakt o ekomomskim socijalnim i kultirnim pravima, 1971. Sl. list SFRJ- Međunarodni ugovori, br. 7/1971.

UN. Statut Međunarodnog suda pravde, 1945. Službeni list DFJ, br. 69/1945.

Odluke međunarodnih sudova i tela

International Court of Justice. Qatar v. United Arab Emirates. ICJ Cases. Dostupno na: https://www.icj-cij.org/en/case/172.

Committee of the Elimination of Racial Discrimination. Demba Talibe Diop v. France. In: Selected Decisions of the Committee of the Elimination of Racial Discrimination. 2012. Office of the High Commissioner UNHR: New York and Geneva.

Internet izvori

CIA. The World Factbook. Dostupno na: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/, (14. 2. 2021).

International Court of Justice. Cases. ICJ Cases. https://www.icj-cij.org/en/case/172, (10. 2. 2021).

Pillai, P. 2019. Qatar v UAE: Uncharted Territory at the ICJ. Dostupno na: http://opiniojuris.org/2019/05/18/qatar-v-uae-uncharted-territory-at-the-icj/, (16. 2. 2021).

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu. n.d. Osnovne četvorogodišnje studije. Dostupno na: http://pravnifakultet.rs/studije/studijski-programi/osnovne-studije/4-godisnje/, (10. 2. 2021).

UN Treaty Body Database. Dostupno na: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CESCR&Lang=en, (15. 2. 2021).

Objavljeno
2021-11-21
Sekcija
Originalni naučni rad