OBLICI ZAVEŠTANJA U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA

Ključne reči: oblici zaveštanja, zaveštalac, testament, evropsko zakonodavstvo

Apstrakt

Zaveštanje predstavlja jednostrani pravni posao zato što nastaje izjavom volje jednog lica i po svojim osobinama se izdvaja od ostalih pravnih poslova. Zaveštalac zaveštanjem može da raspolaže svojim pravima i da stvori obavezu za sebe, a obaveze zaveštanja deluju tek posle smrti zaveštaoca. Zaveštanje se može sačiniti u jednom od zakonom propisanih oblika. Primarni cilj ovog rada jeste upravo prikazivanje i analiza oblika zaveštanja u zakonodavstvu Republike Srbije i odabranim evropskim zakonodavstvima Francuske, Nemačke, Italije i Engleske. Metode koje će biti korišćene u okviru rada biće: komparativna analiza oblika zaveštanja u navedenim zakonodavstvima, koju će upotpuniti normativni metod, dok ćemo analizom sadržaja na sistematičan način pristupiti proučavanoj materiji, i istorijski metod, koji će nam poslužiti da sagledamo poreklo određenih oblika zaveštanja.

Reference

Antić, O. 2013. Nasledno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za informisanje i izdavaštvo.

Babić, I. 1994. Pismeni testament pred svjedocima. Arhiv za pravne i društvene nauke, S0(1), pp. 73-SS.

Babić, I. 1996. Svojeručni testament u francuskom pravu. Strani pravni život, 1-3, pp. 199-20S.

Babić, I. 200S. Nasledno pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Ćeranić, D. 2010. Učešće svjedoka u postupku sačinjavanja alografskog testamenta. Pravni život, 58(11), pp. 787-807.

Ćeranić, D. 2019. Međunarodno zavještanje, U: Ristivojević, M. (ur.), Pravni aspekti migracija u regionu - balkanska ruta: tematski zbornik. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, pp. 125-157.

Đurđević, D. 2009. Sloboda testiranja i formalizam olografskog testamenta. Pravni život, 58(11), pp. 845-864.

Đurđević, D. 2011. Notarski testament u nemačkom pravu U: Vasiljević M. & Čolović, V. (ur.), Uvod u pravo Nemačke. Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 427-453.

Gavrić, I. 2015. Usmeni testament u uporednom i srpskom pravu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 87(11-12), pp. 571-588. doi: https://doi.org/10.5937/gakv1512571G.

Ilić, V. 2014. Vojno zaveštanje u rimskom, francuskom i srpskom pravu. Pravo - teorija i praksa, 31(10-12), pp. 58-69. doi: https://doi.org/10.5937/ptp1412058I.

Kašćelan, B. 2010. Svojeručno zaveštanje u italijanskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 1(1), pp. 135-155.

Lucas, A. 1989. Code civil 1989-1990. Paris: Editions Litec.

Marković, S. 1980. Međunarodni testament. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 20, pp. 107-126.

Parry, D. H. & Clark, J. B. 1996. The Law of Succession. London: Sweet and Maxwell.

Počuča, M. 2012. Nasledno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.

Stojanović, N. 2007. Oblici zaveštanja u srpskom pravu nekada i sada. U: Mićović, M. (ur.), Srpsko pravo - nekad i sad. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, pp. 193-211.

Stojanović, N. 2011. Nasledno pravo. Niš: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije.

Stojčević, D. 1985. Rimsko privatno pravo. Beograd: Savremena administracija.

Toroman, M. 1996. Oblici testamenta u pravu evropskih zemalja. Strani pravni život, 1-3, pp. 185-197.

Vidić-Trninić, J. 2016. Olografski i alografski testament u srpskom i uporednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 50(4), pp. 1251-1279. doi: https://doi.org/10.5937/zrpfns50-12940.

Vidić-Trninić, J. 2017. Usmeno zaveštanje u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56(76), pp. 421-446. doi: https://doi.org/10.5937/zrpfni1776421V.

Vidić, J. Đ. 2017. Vanredni oblici zaveštanja u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope. Zbornik radova Pravnog fakulteta Novi Sad, 51(4), pp. 1541-1571. doi: https://doi.org/10.5937/zrpfns51-16283.

Pravni izvori

Građanski zakonik Italije. Dostupno na: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm, (18. 8. 2019).

Građanski zakonik Nemačke. Dostupno na: http://www.gesetze-im-internet.de/konsg/, (18. 8. 2019).

Francuski građanski zakonik. Dostupno na: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/, (18. 8. 2019).

Zakon o nasleđivanju Srbije iz 1974. godine, Službeni glasnik SRS, br. 52/1974.

Zakon o nasleđivanju Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta sa Prilogom, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 3/1977.

Objavljeno
2021-11-21
Sekcija
Pregledni naučni rad