OGRANIČENJA PRAVA NA UVID U SPIS PREDMETA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVJETLU JURISPRUDENCIJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ključne reči: krivični postupak, pravo na uvid u spis predmeta, Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropski sud za ljudska prava, princip jednakosti procesnog oružja

Apstrakt

Cilj rada je da se procjeni usklađenost odredaba krivičnog procesnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine kojima se ograničava pravo na uvid u spis predmeta sa standardima razvijenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Radna hipoteza jeste da pravo tužioca da jednostrano ograniči pravo odbrane na uvid u spis predmeta tokom istrage i da jednostrano odluči koje dokaze će koristiti kao osnovu za optužnicu ne zadovoljava zahtjeve koji proizlaze iz prava na pravično suđenje. Polazna tačka ovog rada je analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava. Nakon toga, razmatraju se odredbe krivičnog procesnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine koje za predmet imaju ograničenje prava na uvid u spis predmeta. U radu se primjenjuje formalni dogmatski metod u analiziranju predmeta. Zaključak rada je da pravo Bosne i Hercegovine, kada je riječ o ograničenjima prava na uvid u spis predmeta, nije u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Stoga postoji potreba za izmjenama važećih zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini u cilju njihovog usklađivanja sa odgovarajućom jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava.

Reference

Ambos, K. 2009. Confidential Investigations (Article 54(3)(E) ICC Statute) vs. Disclosure Obligations: The Lubanga Case And National Law. New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, 12(4), pp. 543-568.

Bayer, V. 1972. Jugoslavensko krivično procesno pravo: Knjiga prva: Uvod u teoriju krivičnog procesnog prava. Zagreb: Školska knjiga.

Brants, C. & Franken, S. 2009. The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process-General Report. Utrecht Law Review, 5(2), pp. 7-65.

Bubalović, T. 2008. Novela Zakona o kaznenom postupku BiH od 17. juna 2008. godine - pozitivna rješenja i iznevjerena očekivanja. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 15(2), pp. 1129-1157.

Bubalović, T. 2012. „Jednakost oružja“ i njegova afirmacija u okviru prava na obranu (regionalni komparativni osvrt), U: Petrović, A. & Jovanović, I. (ur.), Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva (normativni i praktični aspekti). Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 215-235.

Dodik, B. 2012. Tužiteljska istraga - iskustva Bosne i Hercegovine. U: Petrović, A. & Jovanović, I. (ur.), Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva (normativni i praktični aspekti). Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 23-42.

Fedorova, M. 2017. The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings. In: Rohan, C. & Zyberi, G. (eds.), Defense Perspectives on International Criminal Justice. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 204-234.

Grande, E. 2000. Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance. American Journal of Comparative Law, 48(2), pp. 227-259.

Grande, E. 2016. Legal Transplants and the Inoculation Effect: How American Criminal Procedure Has Affected Continental Europe. American Journal of Comparative Law, 63(3), pp. 583-618.

Grubač, M. 2005. Novo krivično procesno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, časopis za pravnu teoriju i praksu, 65(11), pp. 531-547.

Grubač, M. 2014. Otvaranje istrage prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Pravni zapisi, 5(1), pp. 217-234.

Jackson, J. D. & Summers, S. J. 2012. The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions. Cambridge: Cambridge University Press.

Kolaković-Bojović, M. 2016. Okončanje krivičnog postupka u razumnom roku. Doktorska disertacija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Krapac, D. 2015. Kazneno procesno pravo: Knjiga prva: Institucije. Zagreb: Narodne novine.

Krstić, Z. 2015. Pripremno ročište i efikasnost glavnog pretresa. U: Bejatović, S. & Jovanović, I. (ur.), Glavni pretres i suđenje u razumnom roku - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni. Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 154-170.

Marafioti, L. 2008. Italian Criminal Procedure: A System Caught Between Two Traditions. In: Jackson, J., Langer, M. & Tillers, P. (eds.), Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context: Essays in Honour of Professor Mirjan Damaška. Oxford/Portland/Oregon: Hart Publishing, pp. 81-98.

Nožica, S. 2012. Jednakost strana u postupku i pozicija odbrane u krivičnom postupku BiH (praktično iskustvo). U: Petrović, A. & Jovanović, I. (ur.), Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva (normativni i praktični aspekti). Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 236-251.

Pajčić, M. 2010. Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17(1), pp. 25-52.

Pavišić, B. 2013. Komentar Zakona o kaznenom postupku. Rijeka: Dušević & Kršovnik d.o.o.

Pilić, M. & Rajić, Z. 2021. Instrumenti zaštite procesnih prava obrane u istrazi prema Zakonu o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine. Pravni vjesnik, 37(2), pp. 167-187.

Schabas, W. 2015. The European Convention on Human Rights: A Commentary. New York: Oxford University Press.

Sidhu, O. 2017. The Concept of Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the European Convention on Human Rights. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.

Sijerčić-Čolić, H. 2012. Krivično procesno pravo: Knjiga 1: Krivičnoprocesni subjekti i krivičnoprocesne radnje. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Sijerčić-Čolić, H. et al. 2005. Komentar Zakona o krivičnom/kaznenom postupku Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Savjet/Vijeće Evrope/Evropska komisija.

Simović, M. N. 2013. Osnovne karakteristike sistema krivične istrage u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i njen uticaj na pojednostavljenje krivičnog postupka. U: Jovanović, I. & Stanisavljević, M. (ur.), Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni. Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 236-251.

Škulić, M. 2013. Odnos načela istine i pojednostavljenih formi krivičnog postupka. U: Jovanović, I. & Stanisavljević, M. (ur.), Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni. Beograd: Misija OEBS u Srbiji, pp. 67-85.

Škulić, M. 2016. Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za izdavaštvo i informisanje.

Šljivar, D. 2014. Da li je uspostavljena ravnopravnost optužbe i odbrane u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji (pravni i stvarni položaj odbrane). U: Ivanović, A. R. (ur.), Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka. Novi Pazar: Departman za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru/Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka/Misija OEBS u Srbiji, pp. 248-269.

Trechsel, S. 2005. Human Rights in Criminal Proceedings. New York: Oxford University Press.

Weigend, T. 2013. Germany. In: Ligeti. K., (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 1: A comparative Analysis. London: Hart Publishing, pp. 264-306.

Zappala, S. 2004. The Prosecutor’s duty to disclose exculpatory materials and the recent amendment of Rule 68 ICTY RPE. Journal of International Criminal Justice, 2(2), pp. 620-630.

Pravni izvori

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dostupno na: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf.

Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 3/2003, 32/200, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009, 93/2009, 72/2013 i 65/2018.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava

Atlan v. the United Kingdom, ECtHR, no. 36533/97, Judgment of 19 June 2001. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2001/397.html, (22. 9. 2021).

Doorson v. the Netherlands, ECtHR, Judgment of 26 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1996/14.html, (22. 9. 2021).

Dowsett v. the United Kingdom, ECtHR, no. 39482/98, Judgment of 24 June 2003, Reports of Judgments and Decisions 2003-VII. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/314.html, (22. 9. 2021).

Edwards and Lewis v. the United Kingdom [GC], ECtHR, nos. 39647/98 & 40461/98, Judgment of 27 October 2004, ECtHR 2004-X. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/560.html, (22. 9. 2021).

Fitt v. the United Kingdom, ECtHR, no. 29777/96, Judgment of 16 February 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000-II. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2000/89.html, (22. 9. 2021).

Jasper v. the United Kingdom [GC], ECtHR, no. 27052/95, Judgment of 16 February 2000. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2000/90.html, (22. 9. 2021).

Leas v. Estonia, ECtHR, no. 59577/08, Judgment of 6 March 2012. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/392.html, (22.9. 2021).

Matanović v. Croatia, ECtHR, no. 2742/12, Judgment of 4 April 2017. Dostupno na: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/312.html, (22. 9. 2021).

Natunen v. Finland, ECtHR, no. 21022/04, Judgment of 31 March 2009. Dostupno na: http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/eu/cases/ECHR/2009/2066.html&query=natunen+and+finland+and+21022/048&method=boolean, (22. 9. 2021).

P.G. and J.H. v. the United Kingdom, ECtHR, no. 44787/98, Judgment of 25 September 2001, Reports of Judgments and Decisions 2001-IX.

Punzelt v. the Czech Republic, ECtHR, no. 31315/96, Judgment of 25 April 2000. Dostupno na: https://international.vlex.com/vid/case-of-punzelt-v-the-czech-republic-26878140, (25. 9. 2021).

Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], ECtHR, no. 28901/95, Judgment of 16 February 2000, ECtHR 2000-II. Dostupno na: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-6101%22]}, (25. 9. 2021).

Van Mechelen and Others v. the Netherlands, ECtHR, Judgment of 23 April 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III. HUDOC nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93, 22056/93.

Odluke sudova Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Odluka o dopustivosti i meritumu, br. AP 1758/15, 30. juni 2015. godine, Službeni glasnik BiH, br. 58/15 (Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. AP 1758/15).

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Odluka o dopustivosti i meritumu, br. AP 4196/13, 15. januar 2014. godine, Službeni glasnik BiH, br. 19/14 (Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. AP 4196/13).

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Odluka o dopustivosti i meritumu, br. AP 3850/15, 3. februar 2016. godine, Službeni glasnik BiH, br. 94/14 (Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. AP 3850/15).

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Odluka o dopustivosti i meritumu, br. AP 2348/08, Službeni glasnik BiH, br. 99/11 (Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. AP 2348/08).

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenje, br. 070-0-KŽ-09-000044, 30. januar 2009. godine (Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 070- 0-KŽ-09-000044).

Objavljeno
2021-11-21
Sekcija
Pregledni naučni rad