PRAVNI REŽIM RADA OD KUĆE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU

  • Slađana M. Gligorić, PhD konsultant Laura konsalting d.o.o; Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: radni odnosi, rad od kuće, bezbednost i zdravlje na radu, međunarodni radni standardi

Apstrakt

U uslovima pandemije kovida 19 došlo je do ekspanzije rada od kuće, pod kojim se podrazumevaju različiti oblici neformalnog rada koji se obavlja van poslovnih prostorija poslodavca. Takav rad uključuje „okrnjenu“ kontrolnu vlast poslodavca, dovodi u pitanje pravnu subrogaciju u radnom odnosu, a ima posledice na ostvarivanje prava zaposlenih (pre svega na bezbednost i zaštitu na radu i privatnost). Stoga su u radu navedeni najvažniji dokumenti Međunarodne organizacije rada primenjivi na rad od kuće. Može se uočiti da se savremeni koncept rada od kuće razlikuje od nekadašnjeg po tome što se ograničava na intelektualne poslove ili usluge koji se obavljaju u digitalnom okruženju. Regulisanje rada od kuće u matičnom Zakonu o radu Republike Srbije je nepotpuno, dok važeći Zakon o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu ne prepoznaje ovaj oblik rada, što de lege ferenda zahteva dopunu, kao i usklađivanje odredaba, sve sa ciljem osiguranja potpunije zaštite osnovnih prava na radu i u vezi sa radom, kao i regulisanje statusa zaposlenih.

Reference

Dingel, J. & Neiman, 2020. How many jobs can be done at home?. NBER Working Paper No. 26948. Cambridge, pp. 1-19. doi: https://doi.org/10.3386/w26948.

Jovanović, P. 2015. Radno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Lubarda, B. 2012. Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Knežević, J. 2020. Rad od kuće tokom pandemije. Korak biblioteke, 5, pp. 46- 58.

Kovač-Orlandić M. 2020. Pravo zaposlenog na privatnost - gde je granica poslodavčevog prava da nadzire komunikaciju zaposlenih. Strani pravni život, 64(4), pp. 85-99. doi: https://doi.org/10.5937/spz64-29470.

Kovačević, Lj. 2013. Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univeziteta u Beogradu.

Kovačević, Lj. 2011. Izazovi zaštite zaposlenih koji rade k(od) kuće. Pravo i privreda, 7-9, pp. 452-470.

Krasulja, N., Vasiljević Blagojević, M. & Radojević, I. 2015. Rad od kuće kao alternativa za postizanje poslovno-porodičnog balansa. Ekonomika, 61(2), pp. 131-142. doi: https://doi.org/10.5937/ekonomika1502131K.

Krasulja, N., Zubović, J. & Radojević, I. 2014. Work form home impact on income satisfaction. Industrija, 42(3), pp. 129-140. doi: https://doi.org/10.5937/industrija42-7074.

Stojković Zlatanović, S. 2021. Radnopravne implikacije IV industrijske revolucije i digitalizacije rada. Pravo i privreda, 1, pp. 1-18. doi: https://doi.org/10.5937/PiP2101001S.

Šunderić, B. & Kovačević, Lj. 2019. Radno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik.

Eurofound. 2020. Regulations to address work-life balance in digital flexible working arrangements. New forms of employment series. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

ILO brief. 2020. Working from Home: Estimating the worldwide potential. Geneva: International Labour Organisation.

ILO. 2021. Working from home: From invicibility to decent work. Geneva: International Labour Organisation.

ILO. 2020. COVID-19: Guidance for labour statistics data collection. Geneva: International Labour Organisation.

Internet izvori

Baltina, I. 2012. Overview on European policies on TELEWORK, European Union. European regional development fund, pp. 1-12. Dostupno na: https://www.micropol-interreg.eu/IMG/pdf/Overview_on_European_policies_on_TELEWORK_final.pdf, (23. 7. 2021).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. 2020. Vodič za bezbedan i zdrav rad, rad od kuće. Dostupno na: https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-01/BogMH%206e36egaH%20pag%20og%20Kyhe.pdf, (25. 7. 2021).

EU. 2020. European Framework Agreement on Telework. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10131&from=EN, (23. 7. 2021).

Eurofound. 201S. Platform work. Dostupno na: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/platform-work, (29. 7. 2021).

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. 2021. Nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Dostupno na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-0, (24. 9. 2021).

Pravni izvori

Evropska unija

EU, Directive 2019/115S/EC of of the European Parliament and of the Council od 20 June 2019, OJ L 188,12. 7. 2019, pp. 79-93.

EU, Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council od 4 November 2003, OJ L 299, 18. 11. 2003, pp. 9-19.

Srbija

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon.

Zakon o zabrani diskriminacije, Službeni glasnik RS, br. 22/2009.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Službeni glasnik RS, br. 36/2010.

Zakon o radu, Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje.

Međunarodna organizacija rada

ILO, Convention C190, 2019. Violence and Harrasment Convention. [Konvencija MOR br. 190 o uznemiravanju i nasilju na radu]. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190.

ILO, Convention C177, 1996. Home Work Convention. [Konvencija MOR br. 177 o radu od kuće]. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100 INSTRUMENT ID:312322.

ILO, Convention C158, 1982. Termination of Employment Convention. [Konvencija MOR br. 158 o prestanku radnog odnosa]. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158.

ILO, Recommnendation R184, 1996. Home Work Recommendation. [Preporuka MOR br. 184 o radu od kuće]. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100INSTRUMENTID:312522.

Objavljeno
2021-11-21
Sekcija
Stručni rad