POJAM UPOTREBE MOTORNOG VOZILA U SLOVENAČKOJ SUDSKOJ PRAKSI

  • Miloš Radovanović Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Pravni savetnik u Udruženju osiguravača Srbije
Ključne reči: osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, upotreba motornog vozila, uobičajena funkcija vozila, Slovenija

Apstrakt

Domaći propis, isto kao i slovenački zakon i direktive Evropske unije, predviđa da bi šteta do koje dođe usled upotrebe motornog vozila trebalo da bude pokrivena obaveznim osiguranjem od odgovornosti. Propisi, međutim, ne defnišu pojam upotrebe motornog vozila. To je jedan pravni standard, čiji se smisao određuje kroz sudsku praksu.

Sud pravde Evropske unije svojom presudom u predmetu Vnuk vs Triglav neposredno je uticao na postupanje sudova Republike Slovenije. Sudovi Republike Slovenije, nakon donošenja navedene presude, znatno šire shvataju pojam upotrebe motornog vozila, podrazumevajući pod njom upotrebu vozila u skladu sa uobičajenom funkcijom. Štete koje po ranijem shvatanju ne bi bile pokrivene obaveznim osiguranjem vozila, po sadašnjoj praksi su pokrivene tim osiguranjem. Aktuelna slovenačka praksa, osim što je usklađena sa praksom evropskog suda, deluje pravično iz ugla oštećenog lica.

Srpski sudovi preuzimanjem tumačenja pojma upotreba motornog vozila, koje je dao Sud pravde Evropske unije, doprineli bi harmonizaciji domaćeg prava sa pravom Evropske unije. Skorašnja praksa sudova Republike Slovenije mogla bi poslužiti kao primer koji bi sledili sudovi Republike Srbije. Ugledanje na taj primer bilo bi i u interesu evropskih integracija i u interesu zaštite oštećenih lica.

Objavljeno
2018-01-31
Kako citirati
Radovanović, M. (2018) POJAM UPOTREBE MOTORNOG VOZILA U SLOVENAČKOJ SUDSKOJ PRAKSI, Strani pravni život, 62(1), стр. 101-120. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/86 (приступљено: 28 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad