ERRATUM

  • Nataša V. Mrvić Petrović, PhD
    e-mail: n.mrvic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

Apstrakt

Ova ispravka se odnosi na članak KONTROLA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U PRAVU EU U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM objavljen u časopisu Strani pravni život, Vol 65, br. 3, 2021, str. 361-374 (doi: 10.5937/spz65-33936).

Na strani 361 tokom uređivačkog postupka ispuštena je fusnota. Fusnota bi trebalo da glasi:

** Rad predstavlja rezultat projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu „Epidemija. Pravo. Društvo“ za 2021. godinu.

Ispravljena verzija članka objavljena je na sajtu časopisa: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/837/802.

Odgovornost zbog propusta leži isključivo na uredništvu časopisa, autor ne snosi nikakvu odgovornost. Uredništvo se izvinjava zbog propusta.

 

Objavljeno
2022-03-02
Sekcija
ERRATUM