DISKRIMINACIJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ODABRANE PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

  • Ivana M. Mijić Vulinović, PhD Doktor pravnih nauka, Sveuličište u Dubrovniku, Hrvatska
Ključne reči: diskriminacija, Romi, Republika Hrvatska, presude, Europski sud za ljudska prava

Apstrakt

Najučestalija diskriminacija u Republici Hrvatskoj je po osnovi nacionalnog i etničkog porijekla. U radu se analiziraju presude Europskog suda za ljudska prava zbog diskriminacije Roma. Pogreške u postupanju nadležnih tijela državne vlasti na koje one ukazuju, kao i naputci kako je trebalo postupati, izlažu se s ciljem akcentiranja obveze i značaja upoznavanja s ovom praksom koja obvezuje kao i sama Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Njeno poznavanje, odnosno tumačenje i dosljedna primjena rezultirali bi adekvatnom provedbom pozitivnog antidiskriminatornog prava, većim povjerenjem građana u vlast, naročito pravosudni sustav, učestalijim prijavljivanjem, te većim poštivanjem načela zabrane diskriminacije u cijelosti.

Reference

Arlović, M. 2019. Pozitivna diskriminacija u regulaciji i zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina - uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 56 (4), pp. 785-815. https://doi.org/10.31141/zrpfs.2019.56.134.785

Barić Punda, V. 2005. Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava i sloboda. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 42 (1-2), pp. 27-42.

Bašić, G. & Stjelja, I. 2021. Diskriminacija i identitet Roma u Srbiji. Pravni zapisi, 12 (1), pp. 234-260. https://doi.org/10.5937/pravzap0-31983

Bježančević, S. 2021. Osnove i teži oblici diskriminacije u Hrvatskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 42 (1), pp. 21-41. https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.2

Hayek, F. A. 1994. Politički ideal vladavine prava. Zagreb: Školska knjiga.

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, 2022. Dostupno na: ombudsman.hr (2. 4. 2022).

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu, 2021. Dostupno na: ombudsman.hr (1. 3. 2022).

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu, 2020. Dostupno na: ombudsman.hr (29. 2. 2022).

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, 2019. Dostupno na: ombudsman.hr (28. 2. 2022).

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. godinu, 2018. Dostupno na: ombudsman.hr (26. 2. 2022).

Jonjić, T. 2015. Rasno učenje i eugenika u hrvatskim zemljama do sredine 1930-ih godina. Pilar - časopis za društvene i humanističke studije, 10, (19-1), (20-2), pp. 9-160.

Klasnić, K. 2020. Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: žene, mladi i djeca. Zagreb: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Liegoise, J.P. 2009. Romi u Europi. Zagreb: Ibis grafika.

Matijević, V. M. & Erić, V. 2010. Mere afirmativne akcije: Terminološko određenje i uvodna razmatranja o sadržini pojma. Strani pravni život, 3, pp. 85-102.

Mijić Vulinović, I. 2021. Uloga državnih organa vlasti u procesu stvaranja i ostvarenja ljudskih prava s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Doktorska disertacija. Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Miletić, G. 2018. Obruč anticiganizma, Romi u Bosni i Hercegovini. Civil Rights Defenders.

Miošić-Lisjak, N. 2017. Korak naprijed, nazad dva: antidiskriminacijska politika u Hrvatskoj 2011-2016. Zagreb: Centar za mirovne studije.

Munivrana Vajda, M. & Šurina Marton, A. 2016. Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 23(2), pp. 435-467.

Ram, H. M., 2012., Lost in Transision? Europeanization and the Roma, L'Europe en formation, 2, pp. 417-434. https://doi.org/10.3917/eufor.364.0417

Rašić, N., Lulić, D., Galić, B. & Karajić, N., 2020. Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: identitet, socijalna distanca i iskustvo diskriminacije. Zagreb: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Rašević, Ž. M., 2021. Zabrana rasne diskriminacije pred Međunarodnim sudom pravde: Katar protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata. Strani pravni život, 3, pp. 375-389. https://doi.org/10.5937/spz65-33037

Škiljan, F. & Babić, D. 2014. Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo: od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije. Podravina, 13 (25), pp. 141-159.

Uzelac, A. 2010, Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60 (1), pp. 101-148.

Van Dijk, P. & Van Hoof, G. J. H. 2001. Teorija i praksa Europske konvencije o ljudskim pravima. Sarajevo: Muller.

Vasiljević, S., 2011. Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. Zagreb: TIM press.

Vasiljević, S. & Balen, B. 2009. Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije. Policija i sigurnost, 18 (2), pp. 213-221.

Zimmer, W. 2013. Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije. Zagreb: Ludwig Boltzmann institut za ljudska prava, Pučka pravobraniteljica, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Pravni izvori

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 18/1997, 6/1999, 14/2002, 1320/2003, 9/2005, 1/2006, 2/2010.

Kazneni zakon, 2021. Narodne novine, br. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 1966. Dostupno na: pravamanjina.gov.hr (2. 3. 2022).

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. rujna 2020. o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma i borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi 2020/2021 (INI). Dostupno na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_HR.html (20. 6. 2022).

Strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma u zemljama Europske unije za razdoblje od 2020–2030. Dostupno na: ec.europa.eu (2. 5. 2022).

Ustav Republike Hrvatske, 1990. Narodne novine, br. 59/1990, 135/1997, 08/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 05/2014.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, 2010. Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010, 93/2011.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, 2020, Narodne novine, br. 143/2013, 98/2019.

Zakon o kaznenom postupku, 2020. Narodne novine, br. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019.

Zakon o medijima, 2013. Narodne novine, br. 59/2004, 84/2011, 81/2013.

Zakon o suzbijanju diskriminacije, 2008. Narodne novine, br. 85/2008, 112/2012.

Sudska praksa

ECHR, Balazd protiv Mađarske, predstavka br. 15529/12, presuda, 20. 10. 2012. Dostupno na www.echr.coe.int/hudoc (3. 3. 2022).

ECHR, Beganović protiv Hrvatske, predstavka br. 46423/06, presuda, 25. 6. 2009. Dostupno na: https://uredzastupnika.gov.hr (15. 3. 2022).

ECHR, Oršuš i dr. protiv Hrvatske, predstavka br. 15766/03, presuda, 17. 7. 2008. Dostupno na: https://uredzastupnika.gov.hr (2. 4. 2022).

ECHR, Šečić protiv Hrvatske, predstavka br. 40116/02, presuda, 31. 5. 2007. Dostupno na: https://uredzastupnika.gov.hr (1. 4. 2022).

ECHR, Škorjanec protiv Hrvatske, predstavka br. 25536/14, presuda, 28. 3. 2017. Dostupno na: www.echr.coe.int/hudoc (1. 5. 2022).

Objavljeno
2022-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad