NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE

  • Ana V. Čović, PhD
    e-mail: a.covic@iup.rs
    Viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
  • Bogdana M. Stjepanović, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: nasledno pravo, šerijatsko pravo, nasleđivanje, testamentarno pravo, vanbračna deca

Apstrakt

Klasični šerijatski sistemi u kojima se klasični šerijat formalno izjednačava sa nacionalnim pravom postoje u vrlo malom broju današnjih država. U tim državama vladar može objavljivati i menjati zakone u nekim pravnim domenima, ali tradicionalni verski učenjaci (uleme) igraju presudnu ulogu u tumačenju šerijata. Kodifikaciju šerijatskog prava prva je sprovela Turska, a nakon nje to su učinili Egipat, Tunis, Alžir i Iran. Danas šerijatsko pravo ima široku ili ograničenu primenu u mnogim državama, a značaj njegovog izučavanja je istorijski, ali i praktični, posebno u oblasti međunarodnog privatnog prava. Porodično i nasledno šerijatsko pravo kroz vekove su primenjivani i na prostoru Balkana, a do 1946. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine postojali su šerijatski sudovi. Najčešće se kritikuju propisi koji se odnose na bračno pravo i poligamiju, nasledno pravo koje propisuje da muškarac nasleđuje kao dve žene, kao i propisi kojima je svedočenje muškarca izjednačeno sa svedočenjem dve žene. Šerijatsko nasledno pravo ima versku obaveznu snagu kada se odnosi na tzv. ’mulk’, imovinu ostavioca (pokretne stvari, kuće, zgrade, dvorišta, bašte i neki vrtovi u gradovima i selima), a u pogledu određivanja naslednih delova odlikuje ga izuzetna matematička preciznost. Budući da je šerijatsko nasledno pravo kroz istoriju odolelo promenama pod uticajima modernih reformi, interesantno je upoznati se sa njegovim načelima i sadržajem odredaba na kojima se zasniva, kao i zbog činjenice povećanja broja imigranata u Evropi tokom poslednjih godina i stvaranja islamskog porodičnopravnog poretka i naslednopravnog poretka, koji iako službeno nepriznati, u Velikoj Britaniji postoje kao normativno delotvorni.

Reference

Alicino, F. 2011. The Collaborations - Relations Between Western (Secular) Law and Religious Nomoi Groups in Today's Multicultural Context: The Cases of France and Canada. Transition Studies Review, 18(2), pp. 430-444, DOI 10.1007/s11300-011-0211-5. https://doi.org/10.1007/s11300-011-0211-5

Begović, M. 1936. Šerijatsko bračno pravo. Beograd: G. Kon.

Begović. M. 1939. Položaj vanbračne dece u šerijatskom i građanskom pravu. Sarajevo: Štamparija "Bosanska Pošta".

Begović, N. 2005. Bračne smetnje u šerijatskom pravu i porodičnom zakonodavstvu FBIH, Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo LXVII/2005, 1-2, pp. 31-42.

Begović, N. 2017. Koncept, priroda i mjesto ustanove starateljstva u šerijatskom pravu i porodičnom pravu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 20/17, pp. 95-108.

Bowcott, O. 2014. Law Society Withdraws Guidance on Sharia Wills: Society President Apologises after Solicitors and Justice Secretary Criticized Document.

The Guardian. Dostupno na: https://www.theguardian.com/law/2014/nov/24/law-society-withdraws-guidance-sharia-wills (14. 3. 2022).

Bušatlić, A. 1926. Porodično i nasljedno pravo Muslimana. Sarajevo: Islamska dionička štamparija.

Ćerimović, M. A. 1936. Šeriatsko nasljedno pravo. Državna štamparija u Sarajevu.

Ćorović, E., Ganić, S. 2009. Osnovne karakteristike šerijatskog krivičnog prava u poređenju sa dominantnim krivičnopravnim sistemina. Strani pravni život, 3, pp. 39-58.

Čemo, K. 2006. Nasljeđivanje (imetka) po Božanskom naumu - zanemarena obaveza (II dio). Znaci: islamski dijalog i razumijevanje. Dostupno na: https://znaci.ba/tekstovi/nasljedivanje-imetka-po-bozanskom-naumu-zanemarena-obaveza-ii-dio (16. 3. 2022).

Čović, A. 2020a. Zaključenje i prestanak braka u šerijatskom pravu. U: Čolović, V. & Manić, S. (ur.). Uvod u šerijatsko pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 159-175.

Čović, A. 2020b. Porodičnopravni aspekti verskih brakova. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Durmišević, E. 2008. Šerijatsko pravo i nauka šerijatskog prava u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini XX stoljeća. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Đuretić, N. 1982. Usvojenje - teorija i zakonodavna praksa. Zagreb: August Cesarec.

Džananović, I. 2016. Islamski brak. Udžbenik za medrese. Sarajevo: El-Kalem - Izdavački centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Hadžić, K. 1945. Za usporavanje brakorazvodnog postupka pred šeriatskim sudovima. Separat iz kalendara "Narodne uzdanice", Sarajevo.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. 2021. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=801 (16. 3. 2022).

Human Rights Watch. 2008. As if I Am Not Human: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia. Dostupno na: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudiarabia0708_1.pdf (16. 3. 2022).

Jureidini, R. & Hassan, F. S. 2019. The Islamic Principle of Kafala as Applied to Migrant Workers: Traditional Continuity and Reform. U: Jureidini, R. & Hassan, F. S. (eds.). Migration and Islamic Ethics, Issues of Residence, Naturalization and Citizenship. Leiden: Brill. pp. 92-109. Dostupno na: https://doi.org/10.1163/9789004417342_007 (15. 3. 2022).

Karčić, F. 2011. Studije o šerijatskom pravu i institucijama. Sarajevo. Sarajevo: IC EL-KALEM - Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i CNS - Centar za napredne studije.

Karčić, H. 2018. Šerijat i pravni pluralizam u Evropi: Primjeri koegzistencije religijskog i sekularnog prava na Starom kontinentu. Sarajevo: Centar za napredne studije.

Khan, I. 2021. The Definitive Guide to Islamic Wills in the UK [2022]. Islamic Finance Guru. Dostupno na: https://www.islamicfinanceguru.com/articles/personal-finance/islamic-wills-uk (15. 3. 2022).

Кur'an Časni. 1969. (prevod: Hafiz Pandža, M. & Čaušević, Dž.). Zagreb: Stvarnost.

Manić, S. 2020. Pravna priroda mehra. U: Čolović, V. & Manić, S. (ur.). Uvod u šerijatsko pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 177-195.

Nikolić, O. 2015. Sloboda veroispovesti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Strani pravni život, 1, pp. 71-83.

Nikolić, O. 2020. Šerijatsko pravo i Evropska konvencija o ljudskim pravima. U: Čolović, V. & Manić, S. (ur.). Uvod u šerijatsko pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 73-81.

Pastena, A. 2020. Recognition of Kafala in the Italian Law System from a Comparative Perspective. Cambridge Scholars Publishing.

Pilgram, L. 2012. British-Muslim Family Law and Citizenship. Citizenship studies. Vol. 16: 5-6, pp. 769-782. https://doi.org/10.1080/13621025.2012.698506

Počuča, M. & Šarkić, N. 2014. Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, JP Službeni glasnik.

Ročkomanović, M. 1982. Odricanje od žene u šerijatskom pravu i njegova pravna dejstva u međunarodnom privatnom pravu nekih država. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 22, pp. 215-228.

Saima binti Mustafa, V. 1916. Žena i obiteljski život u islamu. Mostar: Prva muslimanska nakladna knjižara i štamparija.

Sandberg, R. & Thompson, S. 2016. The Sharia Law Debate: The Missing Family Law Context. Law and Justice, 177, pp. 181 -192.

Silajdžić, A. 1945. Šeriatsko roditeljsko pravo. Sarajevo.

Stjepanović, S. & Stjepanović, B. Primena šerijatskog prava u mešovitim brakovima uKraljevini Jugoslaviji. U: Čolović, V. & Manić, S. (ur.). Uvod u šerijatsko pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 147-157.

Svraka-Imamović, A. 2020. Šerijatsko nasljedno pravo: Opći pregled. U: Čolović, V. & Manić, S. (ur.). Uvod u šerijatsko pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 197-216.

Younis, H. 2021. Biti kadija u kršćanskom carstvu: rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878-1914. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta.

Objavljeno
2022-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad