ERRATUM

Apstrakt

U broju 1/2022 časopisa Strani pravni život objavljen je rad autorke Ane Zdravković „Slapp tužbe – zloupotreba prava na sudsku zaštitu u službi ograničavanja slobode izražavanja“.

Usled tehničke greške u objavljenom formatu rada izostala je fusnota kojom se potvrđuje da je rad autorke prilog projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Savremeni problemi pravnog sistema Srbije“.

Objavljeno
2022-08-31
Sekcija
ERRATUM